Download

Pdf, 807 kB

×

Download bestand

Hoe toekomstbestendig is het all-inclusive arrangement?

Inventarisatie van de ervaringen van koplopers

Uitgave Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Door de hervorming in de langdurige zorg en de extramuralisering krijgen ouderen met een lage zorgzwaarte niet meer een verblijfsindicatie voor het verzorgingshuis. Dit heeft leegstand van verzorgingshuisappartementen als gevolg. Dat wil niet zeggen dat ouderen niet in het verzorgingshuis mogen komen wonen. Het verschil is dat zij zelf moeten betalen voor de huisvesting en andere services en (hotelmatige) diensten.

All-inclusive pension

Het kennis- en experimentprogramma ‘Langer thuis’, ondersteund door de ministeries van BZK en VWS, heeft in 2014 het experiment All-inclusive pension uitgevoerd. Dit experiment is door Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) uitgevoerd. Een groep van 12 koplopers is een klein jaar gevolgd met het in de markt zetten van het concept ‘All-inclusive’. Nu, ruim twee jaar na het experiment voerden Platform31 en KCWZ een studie uit. Het doel hiervan is te onderzoeken hoe de all-inclusive arrangementen van de koplopers zich hebben ontwikkeld en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden.

Uitkomst studie

De uitkomst is dat meeste koplopers markt zien in de all-inclusive arrangementen. Vanuit ouderen is er vraag naar een woonvorm waar zij in een beschutte setting kunnen wonen. Maatwerk in woning en diensten is daarbij de sleutel tot succes. Bewoners verschillen in hun behoeften en financiële mogelijkheden en willen/kunnen daardoor niet hetzelfde pakket afnemen. Tegelijkertijd zet dit maatwerk extra druk op de financiële haalbaarheid van het concept. Om aan de vraag te voldoen zijn investeringen nodig in complexen met kleine wooneenheden. Het samenvoegen van wooneenheden leidt echter tot minder huurders en zet daarmee de financiële haalbaarheid onder druk.

Vervolgstudie

Het all-inclusive arrangement levert niet voor alle ouderen een antwoord op. In een vervolgstudie onderzoeken Platform31 en KCWZ een aantal vragen: Hoe wordt invulling gegeven aan de behoefte van ouderen die voorheen naar een verzorgingshuis zouden verhuizen? Welke trends zien we op de markt en welke initiatieven ontplooien burgers? Hierover volgt een publicatie van Platform31 en KCWZ in het voorjaar van 2018.

Cover Hoe toekomstbestendig is het all-inclusive arrangement

Bekijk ook

Dossier Wonen en zorg

Het scheiden van wonen en zorg en de hervormingsagenda van de langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor de zorg- en woningmarkt. Hoe kunnen kwetsbare groepen zich thuis in de buurt voelen met hulp, service en gezelligheid binnen handbereik? En hoe kunnen professionals hen daarbij ondersteunen? Platform31 biedt inspiratie met tal van studies, onderzoeken, experimenten, kennisdossiers en handreikingen. In dit dossier vindt u een thematisch overzicht van de belangrijkste (lopende) projecten.

Naar dossier

Of bekijk onze projectpagina Herbestemmen zorgvastgoed