Download

pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Handreiking voor een toekomstbestendige Woonzorgvisie

Veel gemeenten hebben een woonvisie, maar besteden daarin nog te weinig aandacht aan wonen én zorg. De nieuwe Handreiking Woonzorgvisie – ontwikkeld door Platform31 en gepubliceerd door de Taskforce Wonen en Zorg – helpt gemeenten hierbij op weg.

De woonzorgvisie is een belangrijke basis om te werken aan concrete acties om de groeiende groep ouderen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang, statushouders en dak- en thuislozen, voldoende te faciliteren in hun woon- en zorgbehoeften. Met een woonzorgvisie werken gemeenten en hun partners aan een gezamenlijke aanpak door op basis van de lokale woonzorgopgave ambities te vertalen naar concrete prestatieafspraken over wonen, welzijn en zorg.

Voor wie?

De handreiking geeft wethouders en beleidsmedewerkers wonen én zorg houvast. De handreiking helpt gemeenten om in de nieuwe collegeperiode hun ambities op dit terrein te formuleren en in acties om te zetten.

Inhoud

De handreiking benoemt de bouwstenen van een woonzorgvisie, noemt mogelijke maatregelen, geeft tips voor goede samenwerking en inspirerende voorbeelden van gemeenten die al een woonzorgvisie hebben geformuleerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Wat is een woonzorgvisie?
  • Waarom een woonzorgvisie?
  • Bouwstenen voor een woonzorgvisie
  • Over wie gaat de woonzorgvisie?
  • Welke onderwerpen komen aan bod?
  • Met welke partners kom je tot een woonzorgvisie?
  • Tips en inspiratie
  • Wat is de taak- en rolverdeling rondom wonen en zorg?