Download

×

Download bestand


Handreiking passend toewijzen

Auteurs: Anouk Corèl, Sterre Hijlkema (Platform31) en
Steven Kromhout en Eva Broxterman (Rigo Research & Advies)

‘In 2016 wordt niet gesneden in de huurtoeslag. Daarna staat een jaarlijkse bezuiniging van 230 miljoen gepland, staat in de miljoenennota. Om hier alvast op vooruit te lopen heeft het Rijk de passendheidsnorm geïntroduceerd per 1 januari 2016. Die verplicht alle corporaties om een woning toe te wijzen met een huur tot aan de aftoppingsgrens aan minimaal 95 procent van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag. Voor een- en tweepersoonshuishoudens ligt de aftoppingsgrens dit jaar op 575,87 euro, voor grotere huishoudens op 618,24 euro. De regeling moet de uitgaven aan de huurtoeslag beperken en de betaalbaarheidsproblemen bij lagere inkomensgroepen verminderen.

De passendheidsnorm zorgt ervoor dat corporaties zich op hun toewijzingsbeleid én huurbeleid moeten herbezinnen. Momenteel wordt bijna eenderde van de woningen niet passend toegewezen. Met name regionaal zijn er forse verschillen. Vooral corporaties die in het bezit zijn van woningen met veel woningwaarderingspunten (vaak landelijk of suburbaan gelegen) wijzen nog vaak ‘niet-passend’ toe.

Platform31 en RIGO voerden in vijf verschillende woningmarktgebieden, Maaskoepel (Rotterdam e.o.), Lelystad, Westelijke Mijnstreek, Woongaard (Alblasserwaard, Rivierenland e.o.) en Maastricht effectverkenningen uit en brachten verschillende sturingsmogelijkheden in beeld. De analyses die hieruit voortkwamen, zijn gemaakt op basis van woningtoewijzingen in de afgelopen jaren. Met beleidssimulaties zijn de sturingsmogelijkheden per woningmarktgebied en per corporatie verkend. Ook hebben zij per sturingsmogelijkheid de effecten op de huurtoeslag en betaalbaarheid weergegeven.

De analyses en beleidssimulaties per woningmarktgebied leverden een handreiking op met beleidskaders waarmee corporaties aan de passendheidstoets kunnen voldoen. Daarnaast beschrijft deze publicatie de voor- en nadelen van verschillende sturingsmogelijkheden en de belangrijkste uitkomsten van de effectverkenningen.
Handreiking Passend Toewijzen