Download

Pdf, 947 kB

×

Download bestand

Experiment Provinciale parels wonen en zorg

Evaluatie van de toepassing van de WoonZorgwijzer binnen het experiment

Om de visie- en beleidsvorming op het vlak van wonen en zorg te faciliteren, voerde de provincie Zuid-Holland in samenwerking met Platform31 het experimentenprogramma ‘Provinciale parels wonen en zorg, Transformatie wonen en zorg in een nieuwe maatschappelijke dynamiek’ uit. In het experiment is de toepassing van een nieuw planningsinstrument – de ‘WoonZorgwijzer’ – getoetst.

Het instrument brengt geografisch in beeld welke zorggroepen in een gebied wonen en welke beperkingen zij mogelijk hebben. De provincie beoogt met het experiment te onderzoeken in welke mate het instrument ondersteuning biedt bij het (door)ontwikkelen van gebiedsgericht beleid, zowel op strategisch als tactisch niveau, bijvoorbeeld bij het opstellen en onderbouwen van (regionale en lokale) woonvisies.

In deze evaluatie is onderzocht in hoeverre de gestelde doelen zijn gerealiseerd. De uitkomsten staan beschreven in deze rapportage en worden benut bij de doorontwikkeling van de WoonZorgwijzer en het opstellen van een handreiking.

Meer informatie

De WoonZorgwijzer kan ook worden ingezet voor uw organisatie. Kijk op www.woonzorgwijzer.info voor meer informatie.

Cover-woonzorgwijzer