Download

Pdf, 5,3 Mb

×

Download bestand

Experiment Aangename aanloopstraten

Eindrapportage

De winkelleegstand in de binnenstad groeit door zowel economische conjunctuur als maatschappelijke veranderingen. Mensen hebben enige jaren minder te besteden gehad, geven steeds meer uit aan diensten, kopen meer online en bezoeken de binnenstad minder vaak. Vooral aanloopstraten – de straten naar het kernwinkelgebied toe – hebben hierdoor te kampen met veel leegstand.

Uitdagingen

Als reactie op de dalende vraag naar winkelvastgoed zetten veel gemeenten in op een compactere binnenstad waarin retail zich concentreert in een beperkt aantal straten. Dit brengt de uitdaging met zich mee: wat te doen met de aanloopstraten? Wanneer en hoe behoudt je winkels in de aanloopstraat? Welke andere functies (bijvoorbeeld wonen, werken of horeca) zijn geschikt voor de straat en de leegstaande panden? En als ‘verkleuren’, dat wil zeggen het veranderen van de dominante functie van de straat, gewenst is: hoe realiseer je dit en met welke partijen? Welke rol speelt de gemeente hierin? Welke stappen dienen doorlopen te worden voor een succesvolle revitalisering van aanloopstraten?

Experiment Aangename aanloopstraten

Platform31 is door middel van een praktijkexperiment samen met het Ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Matthijs de Boer stedenbouw (mdbs), externe experts en tien experimentpartners aan de slag gegaan met bovenstaande vragen. Het experiment Aangename aanloopstaten heeft kennis en instrumentarium ontwikkeld voor de aanpak van aanloopstraten. Dit zorgt voor aangename aanloopstraten én draagt bij aan een toekomstbestendige binnenstad als geheel.

Vijfstappenplan

Gaandeweg het experiment werd steeds duidelijker dat een zorgvuldig proces met stakeholders in en bij de straat een cruciale randvoorwaarde is om een aanloopstraat tot (door)ontwikkeling te brengen. Uit de expertmeetings en gesprekken op locatie kwamen vijf stappen naar voren:

  1. Analyse van de context
  2. Inzicht in de urgentie
  3. Opstellen van een visie
  4. Ontwikkelen van een strategie
  5. Plan van aanpak (inclusief inzet instrumenten)

Deze stappen vormen samen het ideaaltypische proces voor de (door)ontwikkeling van een aanloopstraat en geven procesmatige handvatten voor stakeholders die met ‘hun’ aanloopstraat aan de slag willen. In praktijksituaties hoeven deze stappen niet altijd in deze volgorde of in volledigheid te worden doorlopen, of is er overlap tussen de stappen.

Experiment aangename aanloopstraten cover