Download

Pdf, 535 kB

×

Download bestand

Essay: Een levendige stad is een veelzijdige stad

Hybride retail 2.5 als middel om een spiraal van leegstand en leegloop tegen te houden

Dit essay (verkenning najaar 2020) legt de nadruk op de rol die hybride retail modellen kunnen spelen bij het behouden of vergroten van de vitaliteit van binnensteden. Corona is een extra aanleiding, maar ook zonder corona zou dit een relevant thema zijn geweest. Het kan worden gezien als een bijdrage aan oplossingen, waar publicaties als Veerkracht op de proef gesteld (PBL, december 2020) een belangrijk deel van het probleem (leegstand) goed in kaart brengen.

Vernieuwing nodig

De invalshoek hybride retail gaat over hoe je door over traditionele grenzen heen te denken en handelen tot vernieuwing kan komen. Vernieuwing die nodig is om te voorkomen dat de trend naar online winkelen, ook in een post-corona tijd, tot structurele leegloop van de binnenstad gaat leiden. Het gaat daarbij vooral over het (her)vinden van onderlinge versterking tussen online en offline, maar ook over het doorbreken van grenzen tussen retailsectoren, binnenstad stakeholders en zelfs geografisch (binnenstad – periferie).

Meer Meer Meer

Het essay werkt stapsgewijs toe naar handelingsperspectieven en wil daardoor een bijdrage leveren aan een houding bij alle stakeholders (gemeente, centrum management, retailers, vastgoedeigenaren, bezoekers) dat draait om het mantra “Meer Meer Meer” (Samenhang, Samenwerking, Relevantie) in plaats van het gelaten accepteren van “Minder Minder Minder” (m2, winkels, bezoekers).

Levendige stad

Webinar terugkijken

Het essay is op 10 december 2020 gepresenteerd als onderdeel van het webinar ‘Een levendige stad is een veelzijdige stad’. Dat webinar is georganiseerd in samenwerking met Platform31-partner Buck Consultants International, en ook door hen gehost.

Cover essay levendige stad

Bekijk ook

Coronacrisis en de stad

Het onderzoek Coronacrisis en de stad bood een eerste snelle inventarisatie van bruikbare scenario’s, handelingsopties, kaders en handvatten voor de beleidsprocessen bij G40-gemeenten.

cover-de-coronacrisis-en-de-stad

Kennisdossier Vitale binnensteden

Om samenwerkende binnenstads-professionals te ondersteunen, bundelt Platform31 nieuws, kennis en voorbeelden in een kennisdossier.