Download

pdf, 0,6 MB

×

Download bestand

Om gezondheidsachterstanden terug te dringen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de inwoner zelf. GezondIn ondersteunt gemeenten hoe zij hun lokale aanpak kunnen versterken, verspreidt kennis en brengt professionals uit alle domeinen bij elkaar.

GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 met financiering van het ministerie van VWS.

Projectpagina Gezond In

Een goed gesprek voor een brede aanpak van gezondheidsverschillen

De belangrijkste ingrediënten en tips voor professionals en organisaties

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken aan gelijke kansen op gezondheid en aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden bij mensen in een lage sociaaleconomische positie. Daarvoor is een brede aanpak nodig, met aandacht voor achterliggende factoren zoals (stress door) armoede en schulden of onzekerheid over werk of eenzaamheid. Maar wat betekent dat voor de eerste gesprekken die professionals voeren met inwoners die met problemen bij hen komen? GezondIn sprak met vijf ervaren professionals uit het sociaal domein over hun brede gesprek. Wat is volgens hen belangrijk? Wat doen ze en wat laten ze? En wat hebben ze nodig van hun organisaties? We geven een overzicht van de belangrijkste ingrediënten en tips voor een goed gesprek.

Aansluiting bij negen principes voor duurzame gezondheidsaanpak

Met negen principes geeft Pharos richting aan een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen. In de ingrediënten voor het voeren van het goede gesprek zien we vier principes terug: werk domeinoverstijgend, samen met de mensen om wie het gaat, persoonsgericht en versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid.In deze publicatie over het goede gesprek laten professionals zien hoe ze deze aanbevelingen in de praktijk brengen.

Lees meer:

In deze publicatie over het goede gesprek laten professionals zien hoe ze deze aanbevelingen in de praktijk brengen. Ze geven onder meer tips over hoe je het gesprek opent, de plek van het gesprek en opstelling, je houding, de gespreksonderwerpen en de afsluiting van het gesprek. Ook geven we een aantal aanbevelingen waar organisaties rekening mee kunnen houden. Deze publicatie kunnen gemeenten en uitvoeringsorganisaties onder meer benutten in:

  • de ondersteuning vanuit wijkteams;
  • de (meer) preventieve jeugdzorg en/of (lichte) opvoedondersteuning;
  • het armoede- en minimabeleid of de schuldhulpverlening;
  • gezinsaanpakken vanuit multi-problematiek, overgewicht, overlast, eenzaamheid, inburgering etc.
Cover Op werkbezoek bij innovatieve ondernemers