Meer informatie

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Verstedelijking en gebiedsontwikkeling

U kunt het supplement (Pdf) bestellen tegen betaling van € 199,- voor partners (€ 299,- voor niet-partners) excl. 21% btw via Platform31. U ontvangt het digitale Pdf-bestand en de factuur.

De nieuwe Wet natuurbescherming en het bestemmingsplan

Wijzigingen in natuurwetgeving van belang voor bestemmingsplanmakers

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet brengt de Wet natuurbescherming 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet samen. Bij de voorbereiding van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is deze verandering van belang. De wetswijziging heeft onder meer gevolgen voor de praktijk van bestemmingsplannen. Het eerste supplement van 2017 van Op dezelfde leest besteedt daarom aandacht aan deze Wnb.

Belangrijkste veranderingen

De verschillende wetten zijn nog goed herkenbaar in de nieuwe wet. Dat betekent niet dat er niets is veranderd. De verschillen wat betreft de regelgeving zitten vooral in de bevoegdheidsverdeling en de formuleringen van regels. Een belangrijke aanpassing die over de hele linie van de Wnb geldt, is dat de decentralisatie nu ook geformaliseerd is. De bevoegdheden tot het verlenen van natuurvergunningen, ontheffingen of het afdoen van meldingen, maar ook de zorg voor de natuur- en bosgebieden, zijn nu bij provincies gelegd. Voorheen was dat bij het ministerie, waar landbouw en natuur is ondergebracht.

Opzet supplement

In het supplement komen de verschillende onderwerpen die binnen de natuurwetgeving relevant zijn in de diverse hoofdstukken aan de orde. Elk hoofdstuk geeft een overzicht van de wijzigingen die van belang zijn voor de praktijk van de bestemmingsplannen. De nieuwe Omgevingswet krijgt uiteraard ook aandacht. De Aanvullingswet Natuur zal de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet integreren. Op basis daarvan geven we een doorkijk naar de toekomst.

Op dezelfde leest

Op dezelfde leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan.

Deelnemers abonneren zich op een handig en overzichtelijk naslagwerk (supplementen), dat twee keer per jaar uitkomt. Een supplement behandelt een actueel thema dat invloed heeft op het bestemmingsplan.

Losse afname van de studiemiddagen en supplementen is ook mogelijk. Lidmaatschap van de leergang betekent dat u op de hoogte blijft van actuele onderwerpen die in de praktijk bij het opstellen van bestemmingsplannen relevant is.

Meer informatie en aanmelden:

Cover ODL De wet natuurbescherming en het bestemmingsplan