Contact

Download

×

Download bestand


De MKBA-dialoog

Verbetering van het MKBA-proces bij analyse van ruimtelijk-infrastructurele plannen

Auteurs:
drs. E. Beukers, prof.dr.ir. L. Bertolini, dr. M. te Brömmelstroet

In deze publicatie wordt nagegaan hoe het proces van een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) bij integrale plannen beter kan worden ingericht om procesmatige knelpunten te voorkomen. De theoretische lessen uit de kennisdomeinen ‘organizational learning’ en ‘communicative planning’ zijn in beeld gebracht en toegepast in twee Nederlandse praktijkcases: een MKBA van OV-knooppunten in Amsterdam en van een tweede tramverbinding in de regio Utrecht. Op basis hiervan is de werkwijze ‘de MKBA-dialoog’ ontwikkeld. Deze werkwijze biedt handvatten voor een ander en beter gebruik van de MKBA in de Nederlandse planpraktijk.

Platform31 en MKBA

Platform31 organiseert verschillende activiteiten op het gebied van dit thema.

MKBA’s en het rendement van tijd en menskracht
De MKBA is een van de bekendste methodieken om vat te krijgen op maatschappelijk rendement. Tijdens deze bijeenkomst komen nut en noodzaak van het meten van maatschappelijk rendement aan bod en de verschillende methodieken die daarvoor zijn ontwikkeld.

Uit het onderzoek naar knelpunten en verbeteringen van het MKBA-proces volgt het advies om een voortgaande dialoog tussen planeigenaren en MKBA-experts te organiseren. Deze dialogen moeten gericht zijn op een uitwisseling tussen het plan en de analyse door inbreng van kennis en ervaring van alle betrokkenen. In een iteratief proces wordt zodoende het plan en de analyse steeds verder aangescherpt en verrijkt.

Een hoog niveau van onderlinge communicatie en vertrouwen zijn daarvoor nodig. Zowel plannen als de MKBA moet beter moeten gemaakt. De probleemanalyse heeft een belangrijke rol. Het belang van deze fase – waar het plan nog niet vaststaat – mag niet worden onderschat. Het is belangrijk om dit met plannenmakers en MKBA-experts samen te doen, maar kijk wel uit voor negotiated-nonsense.