Download

pdf, 3,8 MB

×

Download bestand

De energietransitie en de arbeidsmarkt

Zij-instroom in relevante sectoren voor de energietransitie

Er is een groot tekort aan arbeidskrachten in sectoren die relevant zijn voor de energietransitie – met name (installatie)techniek en bouw – en er zijn volop signalen dat dat tekort eerder groter dan kleiner wordt. Platform31 verkende in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het thema energietransitie (in de gebouwde omgeving) en de arbeidsmarkt, waarbij de focus lag op ‘zij-instroom’ als een van de manieren om het tekort aan vakmensen te verkleinen.

Het onderzoek heeft geleid tot een divers scala aan bevindingen, en daaruit volgende suggesties voor handelingsperspectieven voor verschillende belanghebbende groepen zoals overheden, werkgevers / (leer)bedrijven, zij-instroom initiatieven en zij-instromers. De onderzoekers geven de volgende hoofdsuggesties:

  1. Werk actief aan het verbeteren van beeldvorming (‘reputatie’) tussen alle partijen, reduceer onderbenutting door mispercepties en vooroordelen: een houding van kansen geven moet centraal staan, in alle richtingen.
  2. Meer afstemming tussen actoren kan zorgen voor meer effectiviteit en betere benutting van de totale hoeveelheid middelen. Door meer bewuste en tijdige afstemming kunnen onbedoelde negatieve interferenties worden voorkomen;
  3. Grote (leer)bedrijven en koepels (Installatiewerk) beter benutten, bijvoorbeeld met PPS’en (Publiek-Private Samenwerking). Begeleidingscapaciteit en –kwaliteit is essentieel, stimuleer de sterke schouders om meer te dragen; denk aan het nog meer organiseren van voorschakelklassen voor de eerste intensieve fase in omscholing, en regionale samenwerking.
cover-de-energietransitie-en-de-arbeidsmarkt