Meer informatie

Joost van Hoorn

Joost van Hoorn

Vernieuwing economische structuur, Regionale economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Download

Pdf, 1 MB

×

Download bestand

Coalitieakkoorden G4-steden

Rubricering, duiding, reflectie en discussie

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn er in de G4-steden nieuwe coalities gevormd. Voor de uitwisseling van kennis, ervaringen en aanpakken analyseerde Platform31 de vier coalitieakkoorden. Daarbij werd voortgeborduurd op de analyse van 25 coalitieakkoorden van een dwarsdoorsnede van Nederlandse gemeenten (G4, G40, middelgrote en plattelandsgemeenten) die Platform31 in de zomer van 2018 publiceerde.

Overeenkomsten en verschillen

Deze publicatie kijkt naar de overeenkomsten en verschillen tussen de coalitieakkoorden. Deze zijn gerubriceerd in enkele hoofdstukken en paragrafen. In elke thematische paragraaf zijn de aangekondigde beleidsvoornemens van de G4-steden gerubriceerd en reflecteren de auteurs hierop.

Thema’s

In zes hoofdstukken zijn vijf belangrijke thema’s uit de vier coalitieakkoorden gerubriceerd:

  1. Verstedelijking, bouwen en wonen
  2. Economie
  3. Duurzaamheid
  4. Mobiliteit
  5. Veiligheid
  6. Inclusieve stad

Uiteindelijk formuleren we vijf aandachtspunten voor de steden op basis waarvan ze meer en intensiever van elkaar kunnen leren.

Cover analyse coalitieakkoorden G4-steden