Download

Pdf, 1,2 MB

×

Download bestand

Betere leefbaarheid dankzij zelfrijdend vervoer?

Verkenning haalbaarheid pilot Ferwert (Friesland)

Kan de inzet van zelfrijdend vervoer bijdragen aan het op peil houden van de bereikbaarheid van voorzieningen, en daarmee aan de leefbaarheid in dunbevolkte gebieden? Met deze vraag startte de provincie Fryslân in 2016 samen met lokale partijen een experiment om te onderzoeken of de inzet van autonoom vervoer een antwoord vormt op de krimpproblematiek in Noordoost Friesland.

‘Autonoom vervoer Fryslân’ is één van de zeven experimenten – gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid – die Platform31 begeleidt. In dit experiment onderzoekt de provincie Fryslân, samen het Dockinga College, Arriva, de Mobiliteitscentrale Noordoost Fryslân en de gemeente Dongeradeel of de inzet van een zelfrijdend voertuig kan bijdragen aan de toegankelijkheid van voorzieningen in dunbevolkte gebieden.

De provincie begon met een technische verkenning, waarin zowel gekeken is naar technische mogelijkheden en beperkingen, als naar potentiele routes. Het dorp Ferwert kwam in beeld als een kansrijke locatie voor een pilot, op voorwaarde dat er voldoende gebruikers zijn. Om inzicht te krijgen in de vervoersvraag en in de kansen en knelpunten rond een pilot in Ferwert, voerde Moventem afgelopen zomer een quickscan uit. Om grip te krijgen op het verhaal achter de cijfers van de vervoersvraag, is op locatie in Ferwert een werksessie georganiseerd met alle bij het experiment betrokken partijen.

Hoewel de demografische kenmerken van Ferwert gunstig zijn voor een pilot, kwamen partijen tot de slotsom dat er nu binnen de bebouwde kom onvoldoende vervoersvraag is om een levensvatbare pilot uit te voeren. Kansrijker lijkt het in deze regio om autonoom vervoer buiten de bebouwde kom in te zetten, maar op dit moment schieten de technische mogelijkheden daarvoor tekort. Alle betrokken partijen staan positief tegenover het onderzoeken van de mogelijkheden van autonoom vervoer, omdat ze de waarde van dergelijke experimenten inzien om de gevolgen van krimp te verzachten.

Derde ronde experimenten bevolkingsdaling

Na twee succesvolle rondes startte in het najaar van 2016 de Derde ronde experimenten bevolkingsdaling (2016-2019). In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) begeleidt Platform31 zeven experimenten, gericht op het behouden van de leefbaarheid in krimpgebieden en een betere afstemming van vraag en aanbod van woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Het experimentenprogramma wordt begin 2019 afgesloten met een evaluatie.

cover-experiment-autonoom-vervoer-frysland