Download

Pdf, 1,4 MB

×

Download bestand

Analyse, duiding en reflectie Rijksbegroting 2023

Transities op de tocht?

Wat zijn de belangrijkste maatregelen en beleidsvoornemens van het kabinet Rutte IV voor 2023, en wat betekenen die voor stad en regio? Deze vraag staat elk jaar centraal in onze analyse van de Rijksbegroting.

Wat dit jaar opvalt, is dat de verschillende opgaven steeds meer in elkaar overlopen. Zo wordt duidelijk dat duurzaamheid in vrijwel alle beleidskeuzes een rol speelt. En dat de keuzes om tot voldoende geschikte woningen te komen, net zo sterk afhankelijk zijn van vergrijzing en migratie als van arbeidsmarktontwikkelingen en de veranderende economie.

Daarnaast zijn er de in het oog springende miljardeninvesteringen in koopkracht en compensatiemaatregelen. Zoals de steunpakketten aan bedrijven en het energieplafond. Directe en eenmalige investeringen om mensen letterlijk en figuurlijk de winter door te helpen.

Deze financiële keuzes kunnen indirect impact hebben op hoe we omgaan met de woonopgave en het verduurzamen van onze leefomgeving. En brengt een risico met zich mee, dat de langetermijnambities op het gebied van duurzaamheid, klimaat en circulariteit in het gedrang komen.

De zoektocht naar de juiste balans tussen wat op de korte termijn noodzakelijk is en op de lange termijn wenselijk, is aanzienlijk complexer aan het worden. De inzichten uit deze analyse zijn bedoeld om bestuurders, beleidsmakers en andere professionals daarin te helpen. En door oog te hebben voor de samenhang van uitdagingen, de beste keuzes te maken voor hun steden en regio’s.

Met welke relevante trends, ontwikkelingen en opgaven dienen we de komende jaren rekening te houden? Live vanuit De Balie in Amsterdam zendt Platform31 dit najaar live trendtalks uit over onze opgaven.

Tijdens deze trendtalks reflecteren gesprekspartners uit ons netwerk, leden van onze Wetenschappelijke Board en Programmaraad op de actuele trends en scherpen deze aan. Daarnaast is er tijdens de gesprekken ruimte voor discussie over visie, koers en mogelijke denk- en oplossingsrichtingen. Bent u er digitaal bij?

Cover analyse Rijksbegroting 2023