Download

pdf, 3,4 MB

×

Download bestand

Programma Flexibel wonen

‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ is onderdeel van het programma ‘Flexwonen in Zuid-Holland’. Hoe we werken, wonen, winkelen en onszelf vervoeren verandert in een rap tempo. Toch komt de woningmarkt daaraan nauwelijks tegemoet. De provincie Zuid-Holland en het ministerie van BZK willen dan ook flexwonen meer op de agenda krijgen. Platform31 helpt hen daarbij en werkt hierin samen met Expertisecentrum Flexwonen. Naast deze publicatiereeks werken de vier partijen samen aan een instrumentenkist voor gemeenten, pilots en diverse publicaties.

Lees meer over Flexwonen.

Aan de slag met flexwonen!

Een handreiking om de vraag naar en de mogelijkheden voor flexwonen in beeld te krijgen en zelf lokaal aan de slag te gaan

De maatschappij wordt steeds dynamischer qua arbeids- en consumptiepatronen, maar ook op het gebied van relaties en mobiliteit. De woningmarkt komt daar echter nauwelijks aan tegemoet. Bovendien betreden steeds meer nieuwkomers de woningmarkt en vragen leegstaande gebouwen om een nieuwe bestemming. erder stelde Platform31 dat naar schatting tien procent van alle woningzoekenden snel een woonruimte zoekt, zo nodig tijdelijke huisvesting. Een flexibele schil aan woonruimte, naast de reguliere woningvoorraad, biedt een oplossing voor veel van deze spoedzoekers. Zo kan flexibel wonen spoedzoekers helpen aan (al dan niet tijdelijke) woonruimte.

Maar hoe weet je als gemeente hoeveel behoefte er is aan flexwonen en hoe je een flexibele schil aan woonruimte realiseert? De handreiking ‘Aan de slag met flexwonen!’ heeft tot doel om gemeenten en anderen te helpen bij het in beeld brengen van doelgroepen voor flexwonen, de ontwikkelingen in behoeften en aanbod, en het verkennen van kansen voor het ontwikkelen van flexwonen. Dit doen we door de lessen en ervaringen te delen uit de Pilots Flexwonen in vijf regio’s in Nederland, namelijk de Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Midden-Limburg, en de gemeenten Den Haag, en Ede, Wageningen en Barneveld. Platform31 en Expertisecentrum Flexwonen stelden in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze handreiking op, waarmee belanghebbenden zelf op lokaal niveau aan de slag kunnen.

De handreiking begint met een inleidend hoofdstuk over flexwonen. In hoofdstuk 2 en 3 gaan we in op de actuele situatie en prognoses van de aantallen van elf verschillende groepen spoedzoekers, waaronder studenten, arbeidsmigranten, uitstromers uit zorginstellingen en statushouders. In hoofdstuk 4 en 5 laten we in schema’s met toelichting zien hoe gemeenten zelf de omvang van de doelgroepen en hun huisvestingsbehoefte kunnen berekenen en kijken we naar kansen om (méér) flexwonen te realiseren in een gemeente of regio. Met deze handvatten kan elke gemeente of regio zelf aan de slag. In het laatste hoofdstuk (6) verwijzen we naar publicaties en voorbeelden die met flexwonen te maken hebben, en die eerder of elders zijn verschenen.

Logo's flexwonen
cover-publicatie-Aan-de-slag-met-flexwonen