Ruud Dorenbos

Ruud Dorenbos

Landelijk gebied en regio

06 35 11 58 04

Het landelijk gebied kent een enorme vernieuwingskracht die in discussies vaak wordt onderbelicht. Zo zijn in veel dunbevolkte gebieden allerlei vormen van zelforganisatie zichtbaar, kan zzp-ondernemerschap floreren en vindt bijvoorbeeld veel innovatie plaats in het onderwijs. Deze gebieden leveren, juist vanwege hun onderscheidende kwaliteiten, een belangrijke bijdrage aan de vitaliteit van Nederland. Tegelijkertijd kent het landelijk gebied grote opgaven op meerdere terreinen. Vergrijzing en het wegtrekken van jongeren hebben hun weerslag op bijvoorbeeld het aanbod en de bereikbaarheid van voorzieningen, het vertrouwen in de woningmarkt, de economische veerkracht en het aanbod van onderwijs. Ook spelen hier opgaven als de huisvesting van arbeidsmigranten en de aanpak van verouderde vakantieparken, waar een ongezonde mix ontstaat van illegale bewoning, ondermijnende criminaliteit en toenemende kwetsbaarheid van bewoners.

Platform31 richt zich in haar projecten op de vitaliteit, toekomstbestendigheid en vernieuwingskracht van het landelijk gebied. We onderzoeken de effecten van nationaal beleid en economische en demografische trends op de landelijke gebieden en bundelen kennis, bieden inzicht en delen mogelijke oplossingen. Ook zet Platform31 projecten op waarmee deze gebieden hun onderscheidende kwaliteiten verder kunnen ontwikkelen. Themacoördinator Ruud is daarbij verantwoordelijk voor het initiëren van nieuwe projecten en programma’s en het begeleiden van onderzoeks- en praktijkprojecten: van experimentenprogramma’s rond bevolkingsdaling tot ecologische woonzones en innovatieve flexwoonoplossingen in kleine kernen en de energietransitie in kleine gemeenten. Ruud zorgt telkens dat de wetenschappelijke kennis de basis is en dat er intensief wordt samengewerkt met zowel de beleids- als de praktijkwereld

Ruud is afgestudeerd in de algemene economie (arbeidseconomie) en gepromoveerd als ruimtelijk econoom (economische geografie). Hij voerde eerder projecten uit voor de Wereldbank, Europese Commissie, Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en tal van ministeries en gemeenten.

Ruud Dorenbos op platform31.nl