Wegwijzer Prestatieafspraken voor langer thuis wonen

Wat zijn goede randvoorwaarden om langer thuis te blijven wonen? Nu meer mensen met een langdurige ondersteuningsvraag thuis blijven wonen, wordt het steeds belangrijker om die te bepalen. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ helpt hierbij.

Door: Annette Duivenvoorden (Platform31) en Rogier Goes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)

Over randvoorwaarden van het wonen wordt tijdens het keukentafelgesprek of bij het Wmo-loket met de zorgvrager nog weinig gesproken. Het ontbreekt aan een helder overzicht van het aanbod van woningen in een bepaald gebied of voor een bepaalde doelgroep. Of van de samenhang die nodig is van het sociaal en ruimtelijk domein voor een integraal aanbod. Verder is er onduidelijkheid over de wijze waarop partijen deze afstemming in de praktijk met elkaar organiseren. Signalen die ook de huurders- en cliëntorganisaties afgeven.

Wegwijzer wonen en zorg

De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met de betrokken partijen uit heel Nederland – gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en cliëntenraden – de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.

De wegwijzer biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. De wegwijzer geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  1. de kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad,
  2. de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen en
  3. de samenhang met het sociaal domein. De wegwijzer geeft ook tips over de richting van het proces, een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegen aan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Ondersteuningsvraag

Huurderorganisaties en cliëntraden zien dat huurders vaak niet weten welke mogelijkheden er bestaan voor woningaanpassingen en de vergoedingen hiervoor. Het verhuizen naar een meer geschikte woning is een lastig en ondoorzichtig proces. Doorstromen is niet altijd haalbaar. Het kan óf leiden tot huurverhoging óf kan simpelweg niet om dat de huurder geen passend inkomen heeft.

Zonder een goede begeleiding kan het (weer) zelfstandig wonen van bijzondere doelgroepen, zoals GGZ-cliënten en mensen met een psychische beperking, niet lukken of leiden tot isolement van de doorstromer of overlast voor medehuurders. Allemaal redenen voor huurdersorganisaties om mee te praten over de randvoorwaarden voor het langer thuis wonen.

Inhoud én proces

In een reeks expertsessies in het najaar van 2016 verkenden Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg met betrokken partijen de ordening van thema’s en de procesinrichting en maakten deze SMART. Dilemma’s, tips, goede voorbeelden en slimme oplossingen kwamen aan de orde. Deze zijn verwerkt in de praktische wegwijzer. Bovendien bleek dat het niet alléén gaat om inhoud – betaalbare woningen of aanwezige voorzieningen – maar ook om een vanzelfsprekende proceslogica. Ook daarvoor is aandacht in de wegwijzer. Voor een gedragen proces is ‘de ene logica nu eenmaal beter dan de andere’, zoals een van de deelnemers het verwoordde. Dus: wie zit om tafel? Is er een kaderstellende visie? En wat is de achterliggende vraag? Beantwoord eerst deze vragen alvorens naar oplossingen te kijken.

Voor inspiratie en praktijkvoorbeelden: kijk in de Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg.