Platform31 start nieuw pilotprogramma voor wooncoöperaties

Oproep voor initiatieven

Platform31 zoekt initiatieven van groepen bewoners die een wooncoöperatie willen oprichten. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De wooncoöperatie is een aanvulling op de meer traditionele vormen van huren of kopen. Zeggenschap en regie liggen primair bij de bewoners zelf. In de hernieuwde Woningwet van 2015 heeft de wooncoöperatie expliciet aandacht gekregen. Het verschijnsel wooncoöperatie is niet onbekend; het bestond al in de 19e eeuw, en is bovendien een gangbare woonvorm in veel buurlanden.

Cultuuromslag

Het aantal wooncoöperaties in Nederland is echter klein. Het stimuleren van wooncoöperaties is daarom nodig om een maatschappelijke ontwikkeling op gang te brengen en deze vorm van wonen een serieus alternatief te laten zijn. Het vergt een cultuuromslag binnen de Nederlandse volkshuisvesting. Platform31 blijft daaraan bijdragen. Platform31 faciliteerde eerder de ontwikkeling van wooncoöperaties met een experimentenprogramma (2014-2016) en een actieprogramma (2016-2018). Dit resulteerde in voorbeeldprojecten, bijeenkomsten, handreikingen en rapportages. Deze staan op het kennisdossier Wooncoöperaties.

Aanvullend pilotprogramma

Mede dankzij het succes van deze programma’s is de aandacht voor wooncoöperaties de afgelopen jaren toegenomen. Desondanks zijn er maar weinig gerealiseerd. Daarom besloot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een aanvullend pilotprogramma te starten om tot méér wooncoöperaties te komen. Dat loopt tot eind 2021 en Platform31 voert het uit. Doel is het stimuleren van groepen bewoners die een coöperatie willen oprichten, het begeleiden van initiatieven en het inzetten op kennisdeling. We werken hierbij nauw samen met Cooplink, een organisatie die veel contacten heeft met bewonersinitiatieven en ervaring met het oprichten van een wooncoöperatie.

Oproep initiatieven

We nemen geen nieuwe initiatieven meer aan voor het pilotprogramma, tenzij uw initiatief hulp nodig heeft bij de laatste loodjes van het oprichten van een wooncoöperatie. Stuur in dat geval een mailtje naar: