Aan de slag met flexwonen!

…is de titel van een handreiking die is opgesteld door Expertisecentrum Flexwonen en Platform31, mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bij de presentatie van de handreiking in een bijeenkomst met wethouders uit Zuid-Holland op 17 januari, wees gedeputeerde Adri Bom-Lemstra op het belang om met flexwonen aan de slag te gaan. “Oplossingen voor spoedzoekers vinden is een urgent vraagstuk, zeker met de druk op de woningmarkt. Als overheden kunnen en moeten we daar een rol in pakken; we zetten ‘flexwonen’ op de kaart en maken er werk van!”

De handreiking is het resultaat van een vijftal pilots die in verschillende gemeenten en regio’s zijn uitgevoerd, waaronder drie in Zuid-Holland . Die hadden tot doel om eerst zicht te krijgen op de omvang van de verschillende doelgroepen die behoefte hebben aan flexwonen en vervolgens kansen te verkennen voor concrete oplossingen. De aanpak en methodes die daarvoor zijn ontwikkeld, zijn te vinden in de handreiking en daarmee voor iedereen bruikbaar.

Tevens verscheen de publicatie ‘Dwarsdoorsnede van het flexwonen’ die in negen korte factsheets de verscheidenheid laat zien aan thema’s en projecten rond het flexibele wonen. Deze publicatie biedt inspiratie en ondersteuning aan degenen die met flexwonen aan de slag willen.

Meer informatie

De publicaties:

zijn te downloaden van de websites van Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.