Algemene voorwaarden Platform31 - Activiteit open inschrijving

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Platform31 zich verbindt tot het verschaffen van deelname aan een evenement, in een abonnement begrepen, door Platform31 aangeboden en van te voren georganiseerde evenementen en tot het verschaffen van met die evenementen verband houdende producten. Tevens dient hieronder verstaan te worden de overeenkomst waarbij Platform31 zich verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde studiereis die een overnachting of een periode van meer dan vier en twintig (24) uren omvat alsmede ten minste twee (2) van de volgende diensten:
1. vervoer;
2. verblijf;
3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, educatieve dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.
b. Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.
c. Uiterste opzegdatum: de uiterste datum (1 december) waarvoor schriftelijke opzegging voor het volgend jaar mogelijk is.
d. Sluitingsdatum: de datum die in de schriftelijke dan wel digitale folder vermeld staat.
e. Evenementen: alle activiteiten van Platform31, waaronder tevens verstaan wordt trainingen, congressen, studiereizen, abonnementen en de hiermee verbandhoudende producten.
f. U: degene tot wie een aanbieding van Platform31 gericht is of met wie een Overeenkomst gesloten is, en voorts elke deelnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Op alle door Platform31 gedane aanbiedingen en alle met Platform31 gesloten Overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en wordt de toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle door Platform31 gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, kunnen te allen tijde worden herroepen en gelden slechts als uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Indien u te kennen geeft van een door Platform31 gedane aanbieding gebruik te willen maken (een desbetreffende kennisgeving wordt hierna ook wel aangeduid als ‘inschrijving’), geldt zulks als een onherroepelijk aanbod aan Platform31 tot het sluiten van de betreffende Overeenkomst. Inschrijving kan uitsluitend geschieden per brief, per telefax of digitaal. In voorkomend geval geschiedt inschrijving door inzending van het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand doordat Platform31 na de ontvangst van uw inschrijving bevestigt dat de Overeenkomst tot stand gekomen is.

3.4 Platform31 is vrij inschrijvingen al dan niet te honoreren. Platform31 kan zowel op individuele basis weigeren inschrijvingen te honoreren, bijvoorbeeld wegens overschrijding van het maximale aantal deelnemers of omdat een inschrijving na de Sluitingsdatum binnengekomen is, als op collectieve basis, bijvoorbeeld wegens onvoldoende deelname. Platform31 is in voorkomend geval gerechtigd naar eigen inzicht te selecteren. Platform31 is ook vrij inschrijvingen gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet te honoreren, bijvoorbeeld indien het wegens overschrijding van het maximale aantal deelnemers wenselijk is het aantal deelnemers per inschrijvende instelling of organisatie te beperken.

3.5 Wanneer u namens of ten behoeve van een ander een Overeenkomst met Platform31 aangaat, bent u met deze persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Indien u een instelling of organisatie bent, dient u er voor te zorgen dat alle uwerzijds deelnemende personen alle voor de deelnemers uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naleven. Alle deelnemers dienen zich te houden aan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Platform31 te geven redelijke aanwijzingen.

3.6 Platform31 evenementen worden in principe georganiseerd voor Platform31 leden. Belangstellenden die geen lid zijn kunnen zich echter ook inschrijven.

3.7 Universiteiten, Hogescholen en andersoortige opleidingsinstituten moeten van fulltime studenten bij inschrijving een kopie van hun collegekaart mee sturen.

3.8 De looptijd van de Overeenkomst is gelijk aan het kalenderjaar en wordt automatisch stilzwijgend verlengd, tenzij u Platform31 voor de uiterste opzegdatum van het lopende jaar schriftelijke opzegt.

3.9 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4: Informatie en documenten

4.1 Indien het evenement is opgenomen in een door Platform31 uitgegeven publicatie of evenementvoorstel, maken de hierin opgenomen gegevens deel uit van de Overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie of evenementvoorstel binden Platform31 niet.

4.2 Platform31 draagt geen verantwoordelijkheid voor door derden uitgegeven foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, zelfs niet indien deze vanwege Platform31 aan u zijn verstrekt.

4.3 De voor het uitvoeren van de Overeenkomst benodigde gegevens betreffende uzelf en eventuele andere deelnemers worden bij het sluiten van de Overeenkomst door u aan Platform31 doorgegeven. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens heeft tot gevolg dat u jegens Platform31 aansprakelijk bent voor alle schade die Platform31 dientengevolge mocht lijden.

Artikel 5: Reis- en annuleringsverzekering

U bent verplicht om zelf een reisverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten en u dient Platform31 te melden bij welke verzekeringsmaatschappij de verzekeringen zijn afgesloten. Bij gebreke hiervan heeft Platform31 het recht u de toegang tot het evenement te ontzeggen.

Artikel 6: Evenementensom

6.1 De gepubliceerde evenementensom geldt per persoon, tenzij anders is aangegeven. In de evenementensom zijn begrepen de diensten en voorzieningen die in de publicatie worden vermeld, inclusief de organisatiekosten van Platform31.

6.2 Platform31 hanteert in principe twee evenementensommen, namelijk een evenementensom voor partners en een evenementensom voor niet-partners.

6.3 Platform31 mag de evenementensom tot twintig (20) dagen voor aanvang van het evenement verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten. Platform31 geeft daarbij aan op welke wijze de verhoging is berekend.

6.4 Indien Platform31 na het sluiten van de Overeenkomst de evenementensom met meer dan tien (10) procent verhoogt, kunt u de verhoging afwijzen. U dient – op straffe van verval – binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik te maken.

6.5 Platform31 mag de abonnementensom tot vijftig (50) dagen voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar verhogen overeenkomstig de stijging van de door het CBS bekend gemaakte CPI alle huishoudens (maandcijfer juni). Indien Platform31 een verhoging om praktische redenen achterwege laat, kan deze later ingehaald worden. Indien kostenstijgingen daartoe aanleiding geven, kan Platform31 de abonnementensom verhogen met meer dan de stijging van de CPI.

6.6 Hetgeen is artikel 6.3 en 6.4 is bepaald is eveneens van toepassing op de abonnementensom.

6.7 Wanneer u de verhoging afwijst, kan Platform31 de Overeenkomst opzeggen. U hebt alsdan recht op teruggave of kwijtschelding van de evenementensom.

Artikel 7: Betaling

7.1 Na ontvangst van de inschrijving op een evenement niet zijnde een abonnement zendt Platform31 u een factuur voor de gehele evenementensom. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na facturering en in elk geval voor aanvang van de eerste evenementendag te geschieden. Indien de Overeenkomst na betaling niet tot stand komt, hebt u recht op volledige terugbetaling.

7.2 Na ontvangst van de inschrijving op een abonnement zendt Platform31 u een factuur voor de gehele abonnementensom voor het eerste kalenderjaar waarop de Overeenkomst betrekking heeft. De factuur voor een volgend kalenderjaar wordt toegestuurd aan het begin van het jaar waarop de factuur betrekking heeft. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na facturering te geschieden. Indien de Overeenkomst na betaling niet tot stand komt, hebt u recht op volledige terugbetaling.

7.3 Bij niet-tijdige betaling van de volledige evenementensom kan u, ook wanneer de Overeenkomst desondanks tot stand gekomen is, de toegang tot het evenement worden ontzegd dan wel de voordelen van het abonnement worden ontzegd totdat betaling alsnog heeft plaatsgevonden.

7.4 Bij niet-tijdige betaling bent u over de hoofdsom twee (2) procent rente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft. Daarnaast bent u Platform31 buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan vijftien (15) procent van het gevorderde, met een minimumbedrag van vijftig Euro (€ 50,-), tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden in aanmerking genomen, onbillijk is.

7.5 In geval van een evenement waarvoor geen toegangsgeld verschuldigd is, is deelname aan het evenement niet vrijblijvend. Indien u zich heeft opgegeven voor een evenement waarvoor geen toegangsgeld is verschuldigd en u verschijnt niet brengt Platform31 een bedrag van honderdvijftig euro (€ 150,-) in rekening in verband met administratieve kosten.

Artikel 8: Wijziging van de Overeenkomst

8.1 Platform31 heeft te allen tijde het recht om wijzigingen in de Overeenkomst aan te brengen. U kunt dergelijke wijzigingen afwijzen indien het gaat om een wijziging op een wezenlijk punt. Indien het gaat om een andere wijziging slechts indien de wijziging u tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Wanneer u een wijziging afwijst, kan Platform31 de Overeenkomst opzeggen.

8.2 Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden van zodanige aard dat verdere gebondenheid van Platform31 aan de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 9: Opzegging door de deelnemer

9.1 Bij schriftelijke annulering van uw inschrijving voor de Sluitingsdatum bent u behoudens het navolgende niet verplicht de evenementensom te voldoen. U ontvangt een factuur à twee (2) procent van de evenementensom met een minimum van honderd Euro (€ 100,-) als vergoeding voor de door Platform31 gemaakte administratiekosten.

9.2 Na de Sluitingsdatum kan uw inschrijving niet meer geannuleerd worden. Indien u een tot stand gekomen Overeenkomst opzegt, of na de Sluitingsdatum te kennen geeft uw inschrijving niet meer gehonoreerd te willen zien, bent u verplicht de gehele evenementensom te voldoen.

9.3 Opzegging van een abonnement kan uitsluitend geschieden door middel van een ondertekend geschrift, derhalve onder meer niet per e-mail of telefonisch dan wel mondeling.

9.4 Abonnementen kunnen jaarlijks voor 1 november van het lopende kalenderjaar worden opgezegd. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk behoudens voor zover anders bepaald in de onderhavige algemene voorwaarden

9.5 Bij schriftelijk annulering van uw abonnement voor de uiterste opzegdatum van het lopende jaar bent u niet verplicht de abonnementensom te voldoen.

9.6 Na de uiterste opzegdatum kan uw abonnement niet meer geannuleerd worden. Indien u een tot stand gekomen Overeenkomst na de uiterste opzegdatum opzegt, of na de uiterste opzegdatum te kennen geeft uw abonnement niet meer gehonoreerd te willen zien, bent u verplicht de gehele abonnementensom voor het volgende kalenderjaar te voldoen.

Artikel 10: Indeplaatsstelling

10.1 Wanneer een deelnemer verhinderd is aan een evenement deel te nemen, kan een ander onder de in de volgende leden vermelde voorwaarden in zijn plaats gesteld worden.

10.2 Een mededeling betreffende indeplaatsstelling dient schriftelijk aan Platform31 te worden doorgegeven, en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. In geval van een evenement niet zijnde een reis dient een mededeling betreffende indeplaatsstelling uiterlijk twee weken voor aanvang van het evenement te geschieden. In geval van een evenement zijnde een reis die een vliegreis omvat dient een mededeling betreffende een indeplaatstreding uiterlijk zes weken voor aanvang van de reis te geschieden. In geval van een evenement zijnde een reis die geen vliegreis omvat dient de mededeling betreffende een indeplaatstreding uiterlijk één week voor aanvang te geschieden.

10.3 Indien indeplaatstelling plaatsvindt ondanks dat de in artikel 10.2 bedoelde termijnen niet in acht zijn genomen, dient u alle daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening te nemen.

10.4 De vervanger dient aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden te voldoen.

10.5 Indeplaatsstelling is niet mogelijk wanneer de voorwaarden van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken dienstverleners zich daartegen verzetten.

10.6 De aan indeplaatsstelling verbonden kosten met een minimum van honderd euro (€ 100,-) dienen voor aanvang van het evenement niet zijnde een reis te zijn voldaan.

10.7 In geval van een evenement zijnde een reis bedragen de aan indeplaatsstelling verbonden kosten de kosten die door de vliegmaatschappij bij Platform31 in rekening worden gebracht alsmede twee (2) procent van de reissom met een minimum van honderd Euro (€ 100,-) in verband met administratieve kosten. Voormelde kosten en dienen voor aanvang van de reis te zijn voldaan.

10.8 U bent met de vervanger hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de evenementensom en de aan indeplaatsstelling verbonden kosten.

Artikel 11: Opzegging door Platform31

11.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde is Platform31 bevoegd een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst binnen veertien (14) Werkdagen na de Sluitingsdatum met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens onvoldoende deelname. Platform31 is voorts bevoegd een eenmaal tot stand gekomen Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wegens overmacht of wegens andere gewichtige redenen. De reden van de opzegging dient telkens onverwijld medegedeeld te worden. In geval van opzegging door Platform31 is Platform31 terzake de opzegging geen vergoeding verschuldigd, doch hebt u wel recht op teruggave of kwijtschelding van de evenementensom of, indien de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, een evenredig deel daarvan.

11.2 Van gewichtige omstandigheden is onder meer – doch niet uitsluitend – sprake wanneer een van de begeleiders van Platform31 of een van de sprekers van het evenement, die voor het evenement noodzakelijke kennis of capaciteiten bezit verhinderd is en vervanging van deze spreker of begeleider niet mogelijk is.

Artikel 12: Adreswijziging

Adreswijziging of opzegging dienen doorgegeven te worden aan:
Platform31
T.a.v. secretariaat
Postbus 30833
2500 GV Den Haag

dan wel kunnen doorgegeven worden via info@platform31.nl

Artikel 13: Intellectueel Eigendom

Platform31 dan wel degene die het schriftelijk materiaal dat Platform31 verstrekt bij de uitvoering van zijn opleidingsactiviteiten, schrijft dan wel samenstelt, blijft eigenaar van het daarop rustend auteursrecht. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer aan een opleidingsactiviteit niet toegestaan het materiaal te reproduceren.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Platform31 is jegens u verplicht tot uitvoering van de Overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

14.2 Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig uw verwachtingen, bent u verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de vertegenwoordigers van Platform31.

14.3 Platform31 is in elk geval niet verplicht eventuele schade te vergoeden indien de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Platform31 zelf noch aan de persoon van wiens hulp Platform31 bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, omdat: a. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst aan u is toe te rekenen; of b. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van in het evenement begrepen diensten is betrokken; of c. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Platform31 of degene van wiens hulp Platform31 bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of d. de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in artikel 14.4.

14.4 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

14.5 Indien op een in de Overeenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Platform31 zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

14.6 Platform31 is nimmer aansprakelijk voor door u geleden schade, tenzij er sprake is van opzettelijk of roekeloos handelen of nalaten van Platform31 en voorts behoudens voor zover aansprakelijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten. Voor zover aansprakelijkheid niet is uitgesloten, gelden de hierna vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid van Platform31.

14.7 Indien u directe schade lijdt door tekortkomingen toe te rekenen aan Platform31, is de aansprakelijkheid van Platform31 beperkt tot ten hoogste één (1) maal de evenementensom.

14.8 De eventuele aansprakelijkheid van Platform31 voor schade die u lijdt in de uitoefening van uw beroep of bedrijf, beperkt zich tot ten hoogste één (1) maal de evenementensom.

14.9 Voor zover Platform31 niet zelf de in de Overeenkomst begrepen diensten verleent, is de eventuele aansprakelijkheid van Platform31 voor andere schade dan schade door of letsel beperkt tot drie (3) maal de evenementensom

14.10 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de totale eventuele aansprakelijkheid van Platform31 steeds beperkt tot ten hoogste drie (3) maal de evenementensom.

14.11 Platform31 is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een vergoedingsaanspraak bestaat op grond van de door u afgesloten relevante verzekering.

14.12 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Platform31, betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

14.13 Platform31 spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijke materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan cursist of opdrachtgever wordt verstrekt. Platform31 sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

Artikel 15: Verlening van hulp en bijstand

Platform31 is naar gelang van de omstandigheden verplicht hulp en bijstand te verlenen, indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die u op grond van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan u kan worden toegerekend, is Platform31 tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor uw rekening. De kosten voor verleende hulp komen voor rekening van Platform31, indien de tekortkoming in de nakoming aan haar of aan de persoon wiens hulp zij bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, is toe te rekenen.

Artikel 16: Klachtenregeling

16.1 Als u naar aanleiding van een op de plaats van bestemming geconstateerde nalatigheid bij de uitvoering van de Overeenkomst als bedoeld in art. 3 een klacht wilt indienen, dient u deze zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm in te dienen bij een vertegenwoordiger van Platform31, die onmiddellijk moet streven naar passende oplossingen. Als de klacht ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk één maand na afloop van het evenement schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Platform31. Heeft het evenement geen doorgang gevonden, dan geldt voor klachten een termijn van één (1) maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van het evenement.

16.2 Als de klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Dit vorderingsrecht vervalt één jaar na afloop van het evenement, of wanneer het evenement geen doorgang heeft gevonden, één maand na de oorspronkelijke datum van aanvang van het evenement.

Artikel 17: Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met Platform31 wordt aan Platform31 toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Platform31 uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Platform31 zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.