Sneak preview: provinciale collegeakkoorden

Ruim drie maanden na de provinciale verkiezingen van 17 maart 2015 hebben bijna alle provincies van Nederland hun collegeakkoord klaar: het provinciale beleidskader voor de komende vier jaar. Platform31 analyseerde de collegeakkoorden en wat zien we: de collegeakkoorden zinderen van ambitie en optimisme. Sombermans is ver weg.

Steden, regio´s en dorpen zijn continu in beweging. Bestuurders en professionals moeten kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. De inhoudelijke rol van de provincies hierin wordt vaak onderschat, terwijl ze als ‘gebiedsgerichte regisseur’ grote invloed kunnen uitoefenen op de ruimtelijke inrichting van Nederland. In de aanloop naar de Provinciale Staten Verkiezingen en de verkiezingen voor het algemeen bestuur van de waterschappen organiseerde Platform31 daarom een debat waar provincies hun reflectie konden geven op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit.

Sneak preview: Wat valt op?

Nu, drie maanden later, hebben 11 provincies deze thema’s geagendeerd in hun collegeakkoorden. De analyse die Platform31 er vervolgens op losliet maakt ze vanuit haar rol als onafhankelijke kennispartner. Opvallende conclusies uit het rapport: financiële risico’s bij gemeenten zijn aanzienlijk door de overheveling van de AWBZ en de jeugdzorg. Dat verzwaart de taak van provincies behoorlijk in het toezicht houden op gemeentelijke financiën. Provincies lijken zich hier nauwelijks bewust van. Ook pakken ze de grote leegstandsopgave nauwelijks aan. Bijvoorbeeld door ambitieuze sloopprogramma’s te initiëren.
Daarentegen stralen de akkoorden een nieuw geloof en vertrouwen uit in de eigen provincie en de regionale economie. Vol trots schrijven de akkoorden over het erfgoed en het landschap.

Blijf authentiek

Om regio’s en provincies te versterken, is het belangrijk regio’s te differentiëren en complementair aan elkaar te laten zijn. Regio’s hebben hun eigen geschiedenis, bedrijfsleven, beroepsbevolking, natuur, cultuur en erfgoed. Hoe dat te doen, maken de akkoorden niet duidelijk. Tot slot willen provincies op allerlei manieren in contact komen met hun burgers en hen bij beleid betrekken. Omdat gemeenten kraakhelder verantwoordelijk zijn voor de fysieke en sociale leefomgeving van de burger is het onduidelijk hoe provincies dat willen doen.

Meer informatie

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41

Koos van Dijken

06 35 11 58 15 – koos.vandijken@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41