banier wijkengids 2

9.2.4 Publiek-private samenwerking: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het ministerie van BZK heeft actieve samenwerking met een aantal bedrijven die een rol (kunnen) spelen bij verbetering van de leefbaarheid in gebieden waar deze onder druk staat (achterstandswijken en krimpgebieden). Deze bedrijven richten zich vanuit hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de kwaliteit en vitaliteit van de directe (leef)omgeving in de gemeenten waar zij gevestigd zijn. Hun inzet heeft sterke verbindingen met hun core business en kernprocessen en kunnen liggen op het terrein van wonen, werken, leren, opgroeien, integreren, veiligheid en gezondheid.


Zo werkt het ministerie samen met Albert Heijn (“Schoon, heel en veilig”), Tempo Team (arbeidsparticipatie) en Delta Lloyd (financiële zelfredzaamheid).
Ook op lokaal niveau kunnen gemeenten maar ook corporaties en andere instellingen aansluiting zoeken bij de MVO-doelstellingen van lokale bedrijven.

Tip daarbij is:

  • Formuleer een concrete vraag richting bedrijfsleven
  • Sluit aan op de core–business van het bedrijf 
  • Begin bij voorkeur klein en met niet te zware trajecten.


Bij de start van de Wijkenaanpak heeft  het Rijk de Landelijke Alliantie (LA) opgericht, met als doel de lokale coalities in de wijken te ondersteunen. De Landelijke Alliantie is een goed instrument om richting te geven aan deze maatschappelijke investeringen door het smeden van allianties op zowel lokaal als regionaal niveau.

Het MVO beleid van bedrijven kan een belangrijke bijdrage leveren in buurten, wijken, steden en dorpen waar de leefbaarheid onder druk staat. Bedrijven richten zich vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op de kwaliteit en vitaliteit van de directe (leef)omgeving in de gemeenten waar zij gevestigd zijn. Hun proactieve inzet is vrijwillig en heeft sterke verbindingen met hun core business en kernprocessen. Door deze inzet verhogen zij hun maatschappelijk rendement en hun zichtbaarheid als maatschappelijk investeerder. De link met de core business zorgt ervoor dat zij eveneens hun bedrijfsvoering en lokale netwerken versterken.
Zo zijn er convenanten afgesloten met Albert Heijn, Tempo-Team en in het najaar 2012 ook met Delta Lloyd. Deze drie landelijk werkende bedrijven zetten zich in om vanuit hun eigen core-business en MVO doelstelling een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid

• Albert Heijn dat zich richt op het thema “Schoon, heel en veilig”, leer werktrajecten, gezonde voeding en bewegen voor jongeren en ´een goede buur´ willen zijn. Vanuit alle winkelvestigingen wordt actief en met allerlei activiteiten gewerkt aan een schonere, veilige buurt waar het goed toeven is. In het belang van het bedrijf en dat van de buurt worden initiatieven ontwikkeld om bijvoorbeeld samen op te trekken met de buurtvereniging. Ook op het gebied van gezondheid werkt Albert Heijn, als een van de partners van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), aan het  inspireren van jongeren om gezond te eten en meer te bewegen en de strijd tegen overgewicht. Ook is er een uitgebreid lesprogramma 'Ik eet het beter' ontwikkeld voor basisscholen. om gezonder te eten en te leven.

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen, is één van de strategische doelen van Tempo-Team. Tempo Team richt zich daarbij op doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt (het bevorderen van de sociale duurzaamheid en sociale innovatie dat aan werk is gerelateerd).Veel mensen vinden zelf de weg naar werk, maar ook een grote groep mist bepaalde vaardigheden en competenties waardoor zij niet zelf die stap kunnen maken. Door die groep hulp te bieden middels projecten, extra trainingen en extra begeleiding maakt Tempo-Team het verschil. Hierdoor zorgt Tempo-Team ervoor dat meer mensen kansen krijgen om aan het werk te gaan.
 
• Delta Lloyd zet zich met haar medewerkers met name in op het terrein van de financiële zelfredzaamheid en heeft daarvoor een eigen foundation. Delta Lloyd Foundation (DLF) zet zich in om financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn te bevorderen Zij helpen (in samenwerking met gemeentelijke diensten) huishoudens hun administratie op orde te brengen, leren het budgetteren en geven budgetvoorlichting op scholen. Er zijn in Nederland veel mensen die niet goed met hun geld kunnen omgaan en daardoor in de problemen komen. Ook is er veel verborgen armoede of onwetendheid hoe mensen hun eigen financiële situatie kunnen verbeteren.

Naast deze drie bedrijven waar een convenant mee is afgesloten is het plan het aantal in 2013 uit te breiden met nog een 5 tal bedrijven. Het ministerie van BZK zoekt daarbij actieve samenwerking met bedrijven die een significante rol (kunnen) spelen bij verbetering van de leefbaarheid in achterstandswijken en krimpgebieden op thema’s als  wonen, werken, leren, opgroeien, integreren, veiligheid en gezondheid.
Naast samenwerking met landelijk opererende bedrijven kunnen ook lokale bedrijven een belangrijke bijdrage leveren. Ook op lokaal niveau kunnen gemeenten maar ook corporaties of andere instellingen aansluiten bij de MVO-doelstellingen van de in de stad gevestigde bedrijven. 

 
Meer lezen:
http://www.mvonederland.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2009/09/21/van-der-laan-tekent-overeenkomst-met-albert-heijn.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/06/28/tempo-team-ondersteunt-rijk-bij-aanpak-jeugdwerkloosheid.html
http://www.tempo-team.nl/uitzenden/downloads/mvo_jaarverslag_2011.pdf
http://www.ah.nl/meerdoen/buurt