banier wijkengids 2

9.2.2 Publiek-private samenwerking: Waardecreatie in Wijken


Waardecreatie in Wijken

De economische crisis, de verschuiving naar de eigen kracht van burgers  en de aandacht voor duurzaamheid zorgen voor nieuwe werkwijzen bij de aanpak van maatschappelijke problemen rond leefbaarheid. Het ministerie van BZK stimuleert dit onder meer door de vakgemeenschap waardecreatie. Gemeenten en rijksoverheid voeren daarin met elkaar het gesprek over hoe te komen tot nieuwe vormen van samenwerking en hoe in buurten en wijken meerwaarde te creëren en te behouden.


Vakgemeenschap Waardecreatie in de Wijk

De afgelopen jaren zijn er vele gebiedsgerichte initiatieven geweest. Deze richtten zich - vanuit de optiek van achterstand - veelal op specifieke wijken, steden en regio’s. Naast lof is er ook kritiek op de programmatische aanpak: het zou aanbodsgericht, probleemgericht zijn en te veel afhankelijk van subsidie. Het ministerie van BZK en Platform31 hebben daarom het initiatief genomen tot een vakgemeenschap ‘Waardecreatie in de wijk’ om zicht te krijgen op de mogelijke nieuwe ontwikkelwijzen van gebiedsgerichte proposities. Het doel hiervan is om inzichtelijk te maken welke (potentiële) functie, mogelijkheden en kansen een gebied heeft en welke mogelijkheden van waardecreatie zijn te realiseren.


De vakgemeenschap is in september 2012 kleinschalig van start gegaan met een looptijd van een jaar. Deelname aan de vakgemeenschap is op uitnodiging. De kern ervan bestaat uit 5 lokale casussen en 6 vaste externe experts die door BZK zijn benaderd om mee te denken en mee te doen. Samen met hen gaat de vakgemeenschap ervaring opdoen met manieren om effectieve proposities mogelijk te maken.

Proposities zijn zakelijke voorstellen of uitnodigingen, gedaan door een of meer belanghebbenden met als doel gezamenlijk waarde te ontwikkelen of te behouden. Betrokken partijen moeten in staat zijn om hun eigen ‘business case’  uit de propositie te halen. In deze gebiedsgerichte proposities is het de bedoeling dat het rendement zowel in cijfers als in maatschappelijke resultaten wordt uitgedrukt.

Deelnemers komen samen in 5 bijeenkomsten, P-labs genaamd (Propositie-labs). Bij elk P-lab staat een casus en een inhoudelijke vraag centraal en sluiten relevante betrokkenen en extra experts aan. De P-labs vinden gedurende de eerste helft van 2013 plaats in Den Haag, Amsterdam, Nijmegen, Zaandstad en Roosendaal.

De bijeenkomsten hebben het karakter van een intervisie en reflectie: we zoeken naar nieuwe kansen en we houden bestaande proposities tegen het licht. De casusteams werken gedurende het traject aan de vertaalslag die ze kunnen maken naar hun eigen praktijk. Lessen en ervaringen uit de casussen worden vastgelegd en na afloop van de vakgemeenschap gebundeld, zodat iedereen hiervan kennis kan nemen.

Verder lezen:

De Vakgemeenschap vloeit voort uit het essay publicatie ‘Stedelijke vernieuwing op uitnodiging’ van maart 2012. Deze is te vinden op www.platform31.nl