banier wijkengids 2

9.1.3 Nieuwe financieringswijzen: Toolbox financieringswijzen


Als je op zoek bent naar mogelijkheden om een project te financieren op het gebied van stedelijke vernieuwing, leefomgeving, gebiedsontwikkeling of energie en klimaat, dan kun je de Toolbox Financieringsconstructies raadplegen. De site geeft een overzicht van de beschikbare financieringsinstrumenten en garantstellingen.


Via het overzichtschema kun je navigeren naar de verschillende financieringsconstructies die voor elk project kunnen helpen. Als je de regeling bekijkt, dan vind je een uitleg over de financieringsvorm en de kaders om voor de financiering of garantstelling in aanmerking te komen. Daarnaast vind je hier een aantal praktijkvoorbeelden.


Wervend fonds
Een wervend fonds is een organisatie dat particulieren, bedrijven of fondsen actief benadert om geld of goederen te doneren om op deze manier zijn doelstelling te kunnen realiseren.

Garanties
Een garantstelling of zekerheidstelling is een constructie om een risico te reduceren en zo de financiering rond te krijgen. Bij een garantie verklaart de garantiegever dat een andere partij aan zijn verplichtingen zal voldoen. Wanneer dat niet gebeurt, is de garantiegever aan te spreken op het nakomen van die verplichtingen. Met een garantie kan een project worden opgestart dat anders een ongewenste vertraging zou oplopen of vanwege het financiële risico helemaal niet door zou gaan.
Garantstellingen worden op grote schaal en in verschillende vormen ingezet. Het voordeel voor de overheid is dat wanneer een project goed loopt, de garantie niet aangesproken wordt en het de overheid dus geen geld kost. Pas wanneer een project met financiële problemen te kampen krijgt, kan de overheid hierop worden aangesproken. Om die reden wordt er vaak voor gekozen bij het afsluiten van de garantstelling een voorziening te treffen voor de mogelijke verliezen.

Een eenvoudig voorbeeld is de garantie die een gemeente afgeeft op een lening die een sportvereniging aantrekt voor de financiering van een verenigingsgebouw. Doordat de gemeente garant staat, zal de bank bereid zijn een lagere rente te rekenen aan de sportvereniging. De gemeente loopt risico, want wanneer de sportvereniging niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen, zal de bank de gemeente daarop aanspreken.

Leningen en financieringen
De essentie van een financiering of lening is dat er een rente wordt vergoed. Dat betekent dat een financiering in principe rendabel is. Fungeert de overheid als geldverstrekker dan loopt zij wel het debiteurenrisico: dat is het risico dat de rente of aflossing niet betaald wordt. Bij financiering door de overheid is het zaak om goed te bepalen waarom de wederpartij geen reguliere lening bij een bank kan afsluiten.

Een gemeente koopt grond van een projectontwikkelaar en geeft die in erfpacht uit. De projectontwikkelaar betaalt een jaarlijkse vergoeding, de canon, over de waarde van de grond.

Subsidiëren
Een subsidie is een eenmalige of periodiek terugkerende investering, bedoeld voor projecten die in de vrije markt niet gerealiseerd kunnen worden. De essentie is dat tegenover de investering geen (direct toerekenbare) financiële opbrengsten staan. De baten zijn veelal maatschappelijk of anderszins niet-financieel.

De subsidiegever kan vooraf bepalen hoeveel geld voor de subsidie beschikbaar is. Marktpartijen zien een subsidie als het meest effectieve middel om stedelijke vernieuwing te stimuleren. In het verleden werden vanuit de overheid veel subsidies ingezet in de ruimtelijke ontwikkeling, maar in de toekomst zal dit vanwege de krimpende overheidsbudgetten minder vaak voorkomen.

Een gemeente geeft een jaarlijkse subsidie aan een buurtvereniging die daarvoor activiteiten voor de buurtbewoners organiseert.

Organiseren
Bij het organiseren is er feitelijk geen sprake van een directe financiering door de overheid. Geprobeerd wordt op ander manieren partijen bij elkaar te brengen en processen te faciliteren, waarbij de kosten beperkt blijven tot de apparaat- en uitvoeringskosten hiervan.
Crowdfunding
Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij een groep (vaak particuliere) investeerders en ondernemers samenwerkt en investeert in projecten. Door veel partijen bij elkaar te brengen, wordt vermogen bijeengebracht waarmee investeringen kunnen worden gefinancierd.

Social Impact Bonds
Toekomstige besparingen worden ingezet als prestatievergoeding. Alleen als de doelstellingen worden gehaald, wordt de prestatievergoeding uitbetaald.


Meer lezen:

www.toolboxfinancieringsconstructies.nl