banier wijkengids 2

7.8 Best persons

In complexe situaties, zoals in probleemwijken, bij multi-probleemgezinnen of de aanpak van veelplegers blijken individuen het verschil te kunnen maken. Het gaat om ‘Best persons, ondernemende en zeer betrokken mensen. Ze luisteren goed, gaan creatief om te gaan met regels en maatregelen en opereren ook vaak ‘buiten de lijntjes’. Best persons kunnen bewoners zijn, maar zijn ook te vinden binnen de professionele wereld en de (lokale) overheid. Wanneer Best Persons binnen en buiten de overheid en professionele organisaties samenwerken kunnen zij veel bereiken.
Mensen kunnen niet worden opgeleid tot Best Persons, maar ze kunnen wel worden benut en daarvoor opgespoord.

Dat vergt een goed oog voor personen die van nature empathie en bevlogenheid hebben.
Werken met Best Persons vraagt van bestuurders en managers dat zij – binnen zekere kaders - voldoende ruimte voor Best Persons bieden. Ze moeten ook rugdekking bieden als van de regels wordt afgeweken.

Lees verder: Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Gabriel van den Brink, Merlijn van Hulst, Laurens de Graaf en Ton van der Pennen met medewerking van Eva Bosch en Dick de Ruijter. 2012.

 


Veel organisaties zijn op zoek naar ‘best practices’ van manieren om met complexe problemen om te gaan en betrokken professionals beter te laten werken. De impliciete veronderstelling daarbij  Impliciet is dat er sprake is van min of meer dezelfde problemen op verschillende plaatsen en dat een goede aanpak dus op verschillende plekken toegepast kan worden. Maar bij complexe situaties, van bijvoorbeeld probleemwijken, multi-probleemgezinnen, veelpleger is dat vaak een illusie en werkt het kopiëren van best practices vaak ook niet. In zulke complexe situaties is het, om resultaat te boeken, nodig om buiten ‘buiten de lijntjes’ te kleuren, te improviseren en regels en maatregelen creatief in te zetten. ‘Best Persons’ zijn het soort mensen die dat kunnen en doen. Best Persons zijn ondernemende en gecommitteerde mensen; een bijzondere combinatie.

Onderzoekers van de Universiteit Tilburg en TUDelft spoorden zo’n 45 Best Persons op  die actief waren in en voor achterstandswijken, en volgden hen gedurende langere tijd om te achterhalen wat nu de speciale eigenschappen van deze mensen waren. De typering van Best Persons hierboven, komt voor uit dit onderzoek. In het boek dat uit het onderzoek voortkwam ‘Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk’ maken de onderzoekers nog een verder onderscheid in 4 verschillende types Best Persons:

  • alledaagse doeners: bevlogen personen die zich vaak weinig aantrekken van de regels in hun omgeving. Ze zijn meestal buiten de overheid en professionele organisaties te vinden, maar soms ook wel in het maatschappelijk middenveld of bij de overheid.
  • frontliniewerkers: Best Persons die binnen professionele organisaties of overheden, zoals leerplichtambtenaren of mensen binnen de sociale dient, werken, maar die diep doordringen in de dagelijkse leefwereld van bewoners of clienten. Bij Best Persons frontliniewerkers staat normatieve betrokkenheid voorop; niet de bureaucratische of formele regel.
  • sociale ondernemers: bevlogen en empathische mensen met bijvoorbeeld een kleine eigen zaak. Ze zijn meestal actief buiten professionele organisaties en overheden, hebben een breed netwerk en bewuste contacten met formele instanties.
  • bruggenbouwers: Best Persons die voortdurend bezig zijn het opheffen van spanningen tussen uiteenlopende groepen; tussen diensten; tussen domeinen in de stad etcetera. Het zijn de mensen die maatschappelijk dialoog helpen starten, verbeteren in standhouden. Bruggenbouwers zijn er binnen professionele organisaties, maar ook daarbuiten.

Mensen kunnen niet worden opgeleid tot Best Persons, maar ze kunnen wel  worden benut en daarvoor opgespoord. Dat vergt een goed oog voor personen die van nature empathie en bevlogenheid hebben, en een idee van hoe een bepaalde Best Persons met specifieke eigenschappen en specifiek handelen aansluit bij de problemen van de wijk, multi-probleemgezinnen of bv. veelplegers (de ‘fit’). Daarbij is een andere dan de gebruikelijke manier van werving en selectie via advertenties en brieven nodig; bijvoorbeeld werving via en scout en door rondvragen.

Van bestuurders en managers vraagt werken met Best Persons dat dat zij die – binnen kaders - voldoende ruimte geven én dekking als van de regels wordt afgeweken. Omdat Best Persons door hun commitment gevoelig zijn voor opbranden, vraagt dat ook aandacht  van managers. Tenslotte wijzen de onderzoekers er op belang dat managers en bestuurders voldoende persoonlijk contact hebben met Best Persons in hun organisatie en met dergelijke personen in de leefwereld.

  • Best Persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk. Gabriel van den Brink, Merlijn van Hulst, Laurens de Graaf en Ton van der Pennen met medewerking van Eva Bosch en Dick de Ruijter. Boom/Lemma, Meppel, 2012.
  • Verslag van het kennisatelier Best Persons op 5 november 2012.
    Website