banier wijkengids 2

7.2 Aanpak


Aanpak

Projectleiders van 6 steden experimenteerden met de aanpak 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Bij deze aanpak neemt de gemeente, domeinoverstijgend, regie op het proces van hulp- en dienstverlening. In het Landelijk Project Achter de Voordeur/Multi Probleemgezinnen wordt getracht de opgedane kennis te verbreden en te borgen in alle steden die de aanpak AdV/MPG starten, al uitvoeren of dit overwegen. De kennis over de AdV aanpak is gebundeld in het E-boek: ‘Aan de slag Achter de Voordeur; Van signaleren naar samenwerken.’ Strategie is dat de gezinnen en huishoudens om wie het gaat meer in hun kracht gezet worden, zodat ze weer grip op hun eigen leven krijgen.


Wat is er aan de hand?

Multiprobleemgezinnen hebben vaak met een groot aantal hulpverleners en instanties te maken. Door een aanpak gebaseerd op 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur kunnen deze gezinnen effectief worden geholpen. De update van het E-boek ADV/MPG is beschikbaar. E-boek Achter de Voordeur: de praktijk als landingsbaan

Lessen over wat werkt en wat niet worden ook gedeeld in Leerkring Sociale Wijkteams van Platform31 waar ruim 30 steden werken aan vraagstukken rondom sociale wijkteams.


Wat werkt:

  • Vergaande samenwerking tussen betrokken hulpverleners helpt. Hierbij wordt onder andere mandaat op regie en escalatie bij de regisseur (gezinsmanager /gezinscoach) neergelegd.
  • Essentieel is dat minder hulpverleners uit diverse disciplines zich met  een huishouden bemoeien.
  • Integrale aanpak, waarbij problemen in samenhang en  vanuit de eigen kracht van huishouden worden aangepakt.

Wat werkt niet:

  • Multiprobleem huishoudens worden overstelpt door hulpverleners.
  • Een verkokerde aanpak, waarbij iedere zorg-, hulp- en dienstverlener de eigen diensten en producten aanbiedt.