banier wijkengids 2

6.9 Borging


Hoe zorgen we voor blijvend resultaat?

 • Delen van successen
 • Tussentijdse evaluatie
 • Gedragen resultaten
 • Continuïteit
 • Succes project niet ophangen aan één persoon
 • Bestuurlijk draagvlak houden
 • Structurele financiering
 • Kaf van het koren scheidenDe visitatiecommissie Wijkenaanpak gaf in haar eindrapport aan dat er nog een belangrijke slag te maken is in het borgen en verankeren van de wijkenaanpak in de meeste steden. Door de wijkenaanpak zijn er nieuwe impulsen gekomen in de wijk, nieuwe geldstromen zichtbaar geworden en zijn verschillende partners goed aangehaakt. Veel gemeenten en corporaties maken zich zorgen dat er de komende tijd flink moet worden bezuinigd en er dus middelen wegvallen. Een structurele inzet van alle partners op het sociale domein is nog niet verzekerd. De visitatiecommissie doet dan ook de suggestie om de geldstromen in beeld te brengen en na te gaan hoe ze werken. Daarnaast is het van belang om creatief op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, (zorg)verzekeraars, of het benaderen van fondsen. En daarbij ook na te gaan wie er mede drager wil worden voor de aanpak.

Ook los daarvan is het borgen van succesvolle praktijken van belang. Met een goede borging en het leren van eerder opgedane ervaringen wordt voorkomen dat voor de aanpak van dezelfde maatschappelijke opgaven / kwesties in de toekomst telkens opnieuw het wiel moet worden uitgevonden, of dat opnieuw overheidsgeld voor de aanpak moet worden vrij gemaakt.

Als we spreken over borging in de wijkenaanpak komt als eerste de vraag boven: waarom moeten we doorgaan met de wijkenaanpak?
Tijdens de community of practice (COP) van mei 2011 waarin de projectleiders van de krachtwijken in Nederland nadachten over de toekomst van de wijkenaanpak, is vaak de vraag gesteld waarom het zo belangrijk is om door te gaan met de wijkenaanpak. De volgende punten bleken voor alle projectleiders van belang:

 • De wijkenaanpak is essentieel voor het ontwikkelen van een krachtige sociale agenda (‘sociaal-cultureel kapitaal’, ‘sociale herovering’, ‘collectieve zelfredzaamheid’, ‘achter de voordeur’, ‘vreedzame wijk’) dicht op de leefwereld van de bewoners in die wijken.
 • De wijkenaanpak is een belangrijk instrument om de kracht van (maatschappelijk) ondernemerschap te verbinden met de sociale vraagstukken in wijken. Winkelketens (Albert Heijn als koploper), kleine bedrijven, het verenigingsleven en het onderwijs spelen een belangrijke rol bij het leefbaar houden van de wijk en het weer activeren van mensen.
 • De wijkenaanpak sluit aan op een bredere trend naar burger-, wijk- en gebiedsgericht werken en vormt een brug tussen de straat en de stad, en tussen burger en bestuur.
 • De wijkenaanpak kan uitstijgen boven het niveau van een optelsom van losse projecten als je je goed bezint op identiteit en samenhang in de wijk en als je er in slaagt alle partners achter een gezamenlijke aanpak te krijgen.
 • Voor het boeken van duurzame resultaten en voor de geloofwaardigheid naar bewoners moeten gemeenten en Rijk hun inspanningsplicht om deze aanpak 10 jaar vol te houden volledig waarmaken en niet te snel de labels vervangen.
 • De wijkenaanpak zal alleen betekenis hebben en houden als het verbonden wordt met het probleemoplossend vermogen op het niveau van stad en regio.