banier wijkengids 2

6.9.3 Borgen op bestuurlijk niveau


Aandachtspunten op bestuurlijk niveau

Veranker de lessen uit de wijkaanpak ook bij college en raad zodat de wijkaanpak niet wordt gezien als ´hobby´ van een wethouder of professionals.


Enkele aandachtspunten:

  • Voedingsbodem voor een interventie (past de interventie bij de doelgroep/wijk). Zorg dat je de voedingsbodem kan meten door te beginnen met een nulmeting
  • Bij kunnen sturen tijdens het proces (initieer tussengesprekken en metingen met partners, werkers en managers over outcome, output en succes- en faalfactoren)
  • Duid met elkaar de cijfers
  • Let op het effect van de interventie buiten de directe omgeving


Zoals boven ook besproken, is een goede verankering bij Raad, College en de ambtelijke top essentieel, zodat de wijkenaanpak niet kan worden gezien als ‘hobby’ van een enkele wethouder en enkele professionals. Een mooie les van de wijkenaanpak is integraal werken. Het is echter wel zaak om je niet te verslikken in de ambitie om álles integraal te willen organiseren. Je kunt beter een goede sectorale aanpak hebben, dan je blindstaren op het ‘verbinden van de fysieke en sociale pijler’.

Hulpstructuren en systemen worden gebouwd bovenop de al bestaande systemen. Nieuwe structuren moeten de oude overbodig maken. Investeer daarom je tijd in een omslag in denken en handelen in de organisatie, of zoals boven benoemd, de cultuur en attitudeverandering. Laat de wijkenaanpak ook echt als breekijzer dienen om de gehele gemeentelijke organisatie omslag naar gebiedsgericht en vraaggestuurd werken te maken. Ga ook actief op zoek (zie ook hoofdstuk 3) naar medestanders en sponsoren, naar de verschillende geldstromen binnen en buiten het systeem.
Om te zorgen dat je een meer open manier van werken krijgt, zorg je dat bureaucratie niet bureaucratisch aangepakt wordt. Neem mensen mee de praktijk, de wijk in die daar normaal niet komen (laat de financiële afdeling b.v. eens een kijkje nemen bij een project en loop zelf een dag met hen mee). Een andere belangrijke les om te onthouden is de overweging om een aparte organisatie op te zetten/in stand te houden voor de multi-probleemaanpak of frontlijnaanpak omdat de gemeentelijke diensten hier niet goed mee uit de voeten kunnen.

Om borging van goede voorbeelden die op lokaal niveau plaatsvinden te evalueren, selecteren en te identificeren zijn kennisinstituten van belang en natuurlijk het Rijk.

Tenslotte is het van belang om ook hier weer de resultaten te laten zien van wat een integrale aanpak oplevert, in cijfers in resultaten en ervaringen van mensen uit de wijk zelf. Het scherp benoemen van de resultaten en meten en leveren van cijfermatige bewijslast over welke interventies daadwerkelijk maatschappelijk rendement opleveren is cruciaal.