banier wijkengids 2

6.2.1 Stakeholders


Stakeholders

Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers van belang om tot heldere verwachtingen en doelstellingen te komen. Inventariseer de stakeholders, maak hun wensen expliciet en ga met elkaar in gesprek. Om tot een effectieve en efficiënte effectmeting te komen, is partnerschap belangrijk. Voor welke partner is de effectmeting bedoeld? Wat voor informatiebehoeften hebben bestuurders, investeerders, het management, bewoners en uitvoerende professionals?


Die informatiebehoefte kan per stakeholder verschillend zijn. Het is goed om met hen in gesprek te gaan en erachter te komen welke informatie zij willen hebben en waarom.


De effecten van een project kunnen de besluitvorming verregaand beïnvloeden. Moeten we doorgaan met een interventie en zo niet, waarom niet? Zo ja wat waren de voorwaarden en wat betekent dit voor de besluitvorming over bepaalde thema’s? Ontwikkel en selecteer een pakket projecten dat de meeste kans biedt om de doelstellingen te realiseren. En benoem bij de start van ieder nieuw project steeds helder aan welke doelstellingen het bijdraagt, wat de beoogde resultaten zijn en hoe deze gemeten zullen worden. Spreek af bij welke resultaten je het project voortzet en bij welke resultaten je juist zal stoppen.
Het is van belang om de geformuleerde doelstellingen ook helder te monitoren. Ook de visitatiecommissie beschrijft dit in haar eindrapport.

Stakeholders
Als doelen voldoende concreet zijn, is de volgende stap het kiezen van indicatoren waarmee gemeten wordt of de effecten worden bereikt. Uit de literatuur zijn de volgende valkuilen bij het kiezen van indicatoren bekend.


  • Je kiest de indicator uit toevallig beschikbare statistieken
  • De indicator veronderstelt een te simpel verband
  • De indicator kan onterecht een verschuiving laten zien