banier wijkengids 2

5.5 Interessante partners


In de aandachtswijken waren er telkens 3 hoofdrolspelers: gemeente, corporaties en bewoners.
Zij vinden elkaar in hetzelfde belang: investeren in de wijk en de bewoners zodat de wijk aantrekkelijk wordt en bewoners zich net zoals in andere wijken kunnen ontwikkelen.

Afhankelijk van de probleemanalyse en visie komen andere partners in beeld. Zoek naar gedeelde belangen en naar energie om slagen te maken. Instrumenten als een MKBA maken inzichtelijk bij welke partners de belangen liggen  én wat zij opschieten met een gezamenlijke aanpak.


Kansrijke partners zijn bijvoorbeeld:
scholen, lokale landelijke ondernemers, zorginstellingen, spelers op het gebied van sport, cultuur en recreatie en ROC’s, HBO’s en universiteiten.

Landelijk opererende partners zijn verenigd in de landelijke alliantie krachtwijken.

Fondsen kunnen financiële of inhoudelijke ondersteuning bieden.


Een goede analyse van de wijk kan tal van mogelijke samenwerkingspartners in beeld brengen die kunnen helpen om de ambities waar te maken en daar ook graag toe bereid zijn. Te denken is aan:

 • Politie (wijkagent)
 • Bewonersorganisaties en zelforganisaties (maar ook Eigenwijze Wijken)
 • Winkeliers (individueel en georganiseerd)
 • Religieuze instellingen en accommodaties
 • Sportverenigingen en sportaccommodaties
 • Andere organisaties rondom vrijetijdsbesteding zoals Scouting
 • Culturele verenigingen
 • Zelforganisaties in zorg
 • Actieve burgers
 • Buurtvaders
 • Jongeren-/gezinscoaches
 • Wmo-raad
 • Jongerenraad

De bereidheid bij particuliere fondsen om, zowel financieel als met advies bij te dragen aan de aanpak van aandachtswijken is groot – of het nou om sport of om andere activiteiten gaat. Verschillende fondsen investeren daarnaast in kennisdeling. Op hun websites kan je voorbeelden vinden van projecten die door deze fondsen gesponsord zijn – en die voorbeelden kunnen burgers die het initiatief willen nemen een eind op streek helpen. Een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties heeft zich verenigd in de Landelijke alliantie krachtwijken. Deze partijen willen graag een bijdrage leveren aan het aanpakken van de wijkproblematiek. De alliantie heeft als doel de lokale coalities in de wijken te ondersteunen. Aansprekende partners zijn onder meer Aedes, de HBO Raad, het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf, Jantje Beton, Johan Cruyff Foundation, de KNVB, MKB Nederland, de MO-Groep, Oranje Fonds, Richard Krajicek Foundation en VNO-NCW. Met bedrijven als Albert Heijn en Tempo Team zijn landelijk geldende afspraken gemaakt over hun investeringen in aandachtswijken.

Een vitale coalitie is meer dan een samenwerkingsverband tussen partijen. Vitaliteit ontstaat pas als alle betrokkenen de urgentie delen en er baat bij hebben dat de gemeenschappelijke visie ook echt gerealiseerd wordt. Het is een proces van co-creatie waarin maatregelen gezamenlijk bedacht worden en men gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering neemt. De partners moeten elkaar leren te vertrouwen en een gevoel van ‘bondgenootschap’ krijgen. Een vitale coalitie gaat verder dan alleen elkaar kennen en gegevens uitwisselen. Er moet sprake zijn van een strategische alliantie.

Een zorgvuldig participatieproces
Voor het succesvol creëren van een vitale coalitie moet het proces van participatie van begin tot einde zorgvuldig worden ingericht. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor gemeenten om duidelijkheid te geven over wat meedoen betekent, het gaat verder dan het oude ‘meepraten’. Bij de start dienen ieders rol en verantwoordelijkheid in het proces zo helder mogelijk te zijn. Als dit vaag en open wordt gelaten zal de samenwerking weinig constructief zijn en zullen vooral bewoners snel afhaken. Voor burgers moet het van tevoren duidelijk zijn wat er met hun bijdrage wordt gedaan en waarover ze wel en niet mogen meebeslissen. Dat houdt ook in dat duidelijk is wie uiteindelijk waarover welke beslissing neemt. Laat daarom ook de professionele partners hun commitment vastleggen en maak afspraken voor een langere periode. Het verhoogt de druk op alle partijen om elkaar serieus te nemen en er iets van te maken.

Een vitale coalitie betekent dat alle partijen zijn toegewijd aan de wijkenaanpak en elkaar als gelijkwaardige partners in het proces beschouwen. Dat betekent echter niet dat ze ook hetzelfde zijn en doen. Elke partij heeft een duidelijke, onderscheidbare rol die van cruciaal belang is voor de invulling van de samenwerking en de opgave. Door deze verschillende rollen zijn partijen complementair, ze hebben elkaar nodig om verder te komen.