banier wijkengids 2

5.2 Bestuurlijk commitment

Een krachtige wijkenaanpak staat of valt met commitment van de ambtelijke en bestuurlijke top – niet alleen binnen de gemeente, maar ook binnen b.v. de corporatie. Pioniers in de frontlijn kunnen alleen hun werk doen als zij zich verzekerd weten van rugdekking van een sterke wethouder/burgemeester en directe toegang tot de ambtelijke top.
Met een directe lijn kan stroperigheid worden doorbroken en ontstaat doorzettingsmacht.

  • Laat ruimte ontstaan voor de uitvoering: 
  • Voorkom dat frontlijnwerkers te zeer worden belast met interne procedures. 
  • Zet in op heldere bestuurlijke doelstellingen.


Een belangrijke les uit de wijkenaanpak is dat bestuurlijk leiderschap en commitment onmisbaar zijn voor een succesvolle wijkenaanpak. Krachtige wijkenaanpak staat of valt bij commitment van de ambtelijke en bestuurlijke top. De pioniers in de frontlijn kunnen alleen hun werk doen als zij zich verzekerd weten van rugdekking van een sterke wethouder en directe toegang tot de ambtelijke top. We zien hoe belangrijk het is dat er ruimte ontstaat voor de uitvoering: Voorkom dat frontlijnwerkers te zeer worden belast met interne procedures. Bij de start, maar ook gaande het proces, is het ontzettend belangrijk om in te zetten op heldere bestuurlijke doelstellingen: Wat is de ontwikkelingsvisie voor deze wijk? Welke partners gaan we betrekken? Welke investeringen zijn mogelijk; welke niet? Welke ideeën leggen we open voor participatie en welke kunnen, om valse verwachtingen te voorkomen, beter binnenskamers blijven?

Juist hierom is het noodzaak dat ook de bestuurders van gemeente en partners zich committeren aan de wijkvisie. En dat zij betrokken blijven bij de ontwikkelingen en de moeilijke keuzes. Maak als frontlijnwerker duidelijk welke ruimte je nodig hebt en laat bestuurders zien dat je verstandig van die ruimte gebruik maakt.
Om bestuurlijk commitment te creëren en zeker te stellen voor de lange duur van een wijkenaanpak is het zaak om je bestuurders goed te informeren over de ontwikkeling van wijken en over dreigend verval. Appelleer bij het wijkactieplan aan collegedoelstellingen en neem de wethouder mee in het bepalen van prioriteiten, zeker ook door hem of haar mee de wijk in te nemen.
In het opstellen en bewaken van de strategie in een wijkenaanpak ligt de grootste taak bij het bestuur. Het maken van de essentiële keuzes is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Binnen die kaders kunnen managers en uitvoerders hun eigen keuze maken. Bestuurlijk afgedekt betekent dus dat er de belangrijkste keuzes door het juiste niveau gemaakt worden.

Bevestig partnerships op operationeel niveau met partnerships op management- en bestuurlijk niveau: juist op deze niveaus moeten partners elkaar bevragen op het nakomen van gemaakte afspraken en op het behalen van resultaten.

De gewenste breedte van een stuurgroep hangt af van de positie die deze inneemt in het totale proces. Is de stuurgroep het forum waarin de belangrijkste inhoudelijke strategische discussies worden gevoerd? Dan ligt een brede samenstelling voor de hand. Worden deze discussies vooral op programmaniveau gevoerd en heeft de stuurgroep vooral de taak het proces (organisatorisch en financieel) te faciliteren, dan ligt een beperkte omvang meer voor de hand. Er kan dan worden volstaan met een kleine stuurgroep met de belangrijkste eigenaren en investeerders in de wijk.