banier wijkengids 2

5. Hoe organiseer je dat?


In dit hoofdstuk lees je:

  • Dat een wijkprogramma analyse, visie, doelen, middelen en organisatie/uitvoering omvat
  • Wat het belang is van bestuurlijk commitment bij alle strategische partners
  • Hoe je de verhouding tussen wijkgericht werken en verschillende sectoren optimaliseert

 

  • Hoe je de samenwerking in vitale coalities vormgeeft
  • Wat de lessen zijn voor opdrachtgever-opdrachtnemerschap
  • Op welke manier je de kosten van de wijkenaanpak inzichtelijk maakt en externe financieringsbronnen kunt ontsluiten

 


Een strategie geeft de richting aan waarin de oplossingen worden gezocht. De richtingen worden geconcretiseerd in een programma, vaak het wijkactieplan genoemd. Het wijkactieplan is het primaire sturingsniveau van de wijkenaanpak. Het plan verbindt de inspanningen vanuit verschillende sectoren en de integrale inspanningen die daar vanuit de wijk aan worden toegevoegd aan de strategische doelen. Dit gebeurt door het formuleren van concrete projecten die een meetbare (en liefst ook bewezen) bijdrage leveren aan het realiseren van de strategische doelen.
Een breed en gevarieerd beleidsinstrumentarium wordt ingezet, waarvan de effectiviteit in de praktijk zal blijken.

Als de gezamenlijke strategie is omgezet in projecten die leiden naar concrete doelen is het tijd om aan het werk te gaan. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de uitvoering van de wijkenaanpak? Want de praktijk is altijd weerbarstiger dan je bij het formuleren van het programma dacht.

Relevante publicaties


Kunnen we dat (niet) aan vrijwilligers overlaten?

De vraag ‘Kunnen we dat niet aan vrijwilligers overlaten’
is met de bezuinigingen steeds vaker te horen. Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligers een grote(re) rol kunnen spelen, maar dat volledig overlaten aan vrijwilligers problematisch is.

Lees verder


De vormgeving van sociale (wijk)teams

Wijkteams zijn er in alle soorten en maten. De verschillen tussen gemeenten roepen de vraag op of die het gevolg zijn van pogingen aansluiting te vinden bij de lokale behoeften, of dat die verschillen duiden op onduidelijkheid en onzekerheid onder degenen die de sociale (wijk)teams moeten vormgeven.

Lees verder


Essay prestatiemeten in het sociale domein

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties
maar niet alles laat zich kwantificeren. Een afrekencultuur kan bovendien contraproductief werken.

Voortbordurend op het ‘Handboek Prestatiemeten’ heeft Platform31 een essay geschreven om bij te dragen aan zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein.

Lees verder


Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn.

Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners – gebiedsgericht aanpakken? Hoe borg en monitor je? Drie gemeenten – Breda, Rotterdam en Tilburg – lieten in hun keuken kijken.

Lees verder