banier wijkengids 2

3.8 Gedeelde probleemanalyse


De wijk op de agenda: gedeelde probleemanalyse

  • Creëer gedeelde urgentie bij ambtenaren en professionals
  • Zorg dat het inzicht ontstaat dat de problemen alleen met een integrale en samenhangende aanpak kunnen worden opgelost
  • Zorg voor commitment van ambtelijke en bestuurlijke top
  • Ga op tijd aan de slag en maak duidelijk hoe het ene probleem het andere kan uitlokken
  • Betrek bewoners bij de programma´s en het benoemen van speerpunten.Om de problematiek van de wijk op de agenda te krijgen is het allereerst van belang om de urgentie te delen: Het inzicht moet ontstaan dat de specifieke problemen van de wijk alleen met een integrale en samenhangende aanpak kunnen worden opgelost. Door hoe meer partners dit inzicht wordt gedeeld, hoe sterker de druk wordt om het ook als zodanig op te pakken. In Werken aan wijken wijst Kees Stob op de kracht van een externe hefboom: een partij buiten de gemeente (bijvoorbeeld een corporatie of private investeerder) die zich meerjarig aan de aanpak heeft gecommitteerd, zich daar ook voor inspant, en daarmee de gemeente verplicht om zich ook aan de gemaakte afspraken te houden. De externe druk kan helpen om de gemaakte afspraken en de inzet in de wijk overeind te houden in periodes van verkiezingen of bezuinigingen.

Op dit moment begint ook het bouwen aan commitment van de ambtelijke en bestuurlijke top. Dit commitment is onmisbaar om de wijkenaanpak binnen het gemeentelijk apparaat op de agenda te houden. Ook op middenkaderniveau moet men er warm voor lopen. Dus: zoek binnen de organisatie mensen die de urgentie delen en geloof hebben in een wijkgerichte aanpak.
Ga op tijd aan de slag: Een wijk waar de situatie al ernstig verslechterd is, is moeilijker op het spoor te zetten dan een wijk waar de eerste signalen van verval zich laten zien. Overigens is een onderwerp als bevolkingsafname lastiger op de agenda te krijgen dan bijvoorbeeld criminaliteit. Maak daarom (bijvoorbeeld met de bovenstaande vervalspiraal) duidelijk hoe het ene probleem een ander probleem kan uitlokken.

In de lokale democratie zijn bewoners van doorslaggevend belang voor raadsleden en wethouders. Betrek bewoners bij het wijkactieprogramma en bij het benoemen van speerpunten. Een wijkschouw biedt een goede mogelijkheid om problemen en aanknopingspunten bloot te leggen. Neem vragen en klachten van bewoners serieus en heb daarbij oog voor de samenhang waarin zij de knelpunten in hun leefomgeving waarnemen. Geef die bewoner ook het vertrouwen in de gemeente terug, door te luisteren, eerlijk te zijn (wat kan ik wél en wat kan ik niet voor je betekenen) en door te laten weten wat er met de klachten gebeurt.