banier wijkengids 2

3.5 Zoektocht naar mogelijkheden voor vroegtijdige probleemsignalering


2 jaar geleden is het onderzoek naar 'Omslagpunten in ontwikkeling van wijken' door Rigo en Atlas voor gemeenten in opdracht van het ministerie van BZK uitgevoerd. In deze studie ontdekten de onderzoekers dat er sprake lijkt te zijn van omslagpunten in leefbaarheidsontwikkelingen in de Nederlandse wijken. Dit betrof punten op de schaal van de Leefbaarometer, waarbij een gevaar bestond van versnelde toename van leefbaarheidsproblemen. Deze studie had een exploratief en theoretisch karakter, maar leverde dus vernieuwende inzichten op over de wijze waarop de leefbaarheidsontwikkelingen in wijken plaatsvinden. Maar het riep ook vragen op:


Welke processen zorgen ervoor dat rond omslagpunten een versnelde verslechtering van leefbaarheidssituatie optreedt? Gaat het om afgebakende omslagpunten of moeten we spreken over een omslagzone? Hoe voorspellend werken deze punten/zones en in hoeverre en hoe kunnen ze gebruikt worden in het beleidsproces? Om dit soort vragen te beantwoorden zijn twee vervolgonderzoeken uitgezet. Een kwantitatief onderzoek (door Rigo en Atlas) en een kwalitatief onderzoek door Risbo (gereed 2013). Daarbij worden ook discussies met inhoudsdeskundigen gevoerd over bruikbaarheid van dit soort kennis en de (on)mogelijkheden en behoefte aan vervolgonderzoek.