banier wijkengids 2

3.1 Vroegtijdige probleemsignalering


Vroegtijdige signalering - alarmbellen voor corporaties

  • Waarde van het vastgoed (WOZ-waarde): geeft de populariteit van een wijk aan, maar is ook de belangrijkste graadmeter voor corporaties om veranderingen in een wijk te bepalen. Stijging van de vastgoedwaarde = positieve verandering. Daling van de vastgoedwaarde = alarmbel. Mutatiegraad: geeft het aantal verhuizingen weer. Een hoge mutatiegraad = alarmbel.


Meldingen:

naarmate huurders meer klachten indienen over overlast en andere problemen die zij ondervinden of tegenkomen in de wijk is dat een Let Op! (beleidseffect en/of verbeterde informatiepositie)

Huurachterstanden:
een alarmbel op het sociale vlak: gaat het wel goed met de huurder(s)?


Woningcorporaties letten goed op of er aanleiding is om sommige wijken, buurten en straten beter in de gaten te gaan houden. Voor corporaties zijn de volgende variabelen belangrijke alarmbellen.

Voor nadere analyse kan de gemeente eerst gebruik maken van gegevens die bij de gemeente en corporaties aanwezig zijn. Verschillende instrumenten die in het kader van de wijkenaanpak ontwikkeld zijn, bieden de mogelijkheid om die analyse te verdiepen en om de wijk af te zetten tegen andere, vergelijkbare wijken. Hieronder gaan we in op het veelbesproken proces waarin VROM 40 aandachtswijken selecteerde. Daarna staan we stil bij het onderzoek “Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken”, dat het mogelijk maakt om op basis van de Leefbaarometer vast te stellen welke wijken risico lopen om in een spiraal van verval terecht te komen.

Let Op Meldingen
Meer meldingen hoeven niet altijd te betekenen dat het in een wijk, buurt of gebied slechter gaat. Het kan ook een beleidseffect zijn. Steeds meer corporaties werken met huismeesters, wijkbeheerders, wijkconsultants en leveren vanuit de corporaties een medewerker aan het wijkteam. In veel gevallen wordt aan bewoners actief gevraagd of zij willen melden. Naast het halen en delen van informatie door professionals wordt ook informatie gebracht door bewoners. De informatiepositie over de wijk wordt daardoor groter. Meldingen vragen dus per definitie om een interpretatieslag. Wat is er echt aan de hand?

Statistieken verhullen soms details
Het experiment Samenhang in de Wijk (rapport Werken aan Wijken) laat zien dat statistieken soms details verhullen.
Let daarom goed op de schaalgrootte: soms wordt een probleembuurtje over het hoofd gezien omdat het deel uitmaakt van een welvarender wijk. Ook in dorpen kunnen problemen zich concentreren. En soms vraagt één straat om een andere benadering dan de omliggende wijk. Een voorbeeld hiervan zijn de hotspots in Rotterdam. Het onderhoud en gebruik van de particuliere woningvoorraad vormt een belangrijk knelpunt. De woningen in de omliggende straten zijn in beheer van woningcorporaties.