banier wijkengids 2

2.4.6 Resultaten


Buurtparticipatie:

positieve effecten op de ontwikkeling van leefbaarheid vastgesteld.

Wonen:
voorzichtig positieve ontwikkeling op leefbaarheid geconstateerd. Samenstelling woningvoorraad is verbeterd. De aandachtswijken lijken minder getroffen door de dalende verkoopprijzen.

Gezondheid:
de gezondheid in de aandachtswijken bleef stabiel.

Integreren/sociale samenhang:
bewoners zijn meer tevreden met bevolkingssamenstelling eigen wijk.


Leren en opgroeien:

algemene trend deels positief, in 20 van de 40 wijken is de achterstand kleiner mbt voortijdig schoolverlaters. Het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar havo-vwo groeit. Cito-scores ontwikkelen zich echter niet positief.

Werken:
gemengd beeld van aantal uitkeringen, werkzoekenden en arbeidsongeschikten. In veel wijken slinken de achterstanden op het aandeel niet-werkend werkzoekenden.

Veiligheid:
een deel van de aandachtswijken is veiliger. De veiligheid in de stad verbeterde meer dan in de aandachtswijken. Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt.


Per thema zijn de conclusies van CBS in de Tweede Voortgangsrapportage van de Outcomemonitor Wijkaanpak:

 • Wonen: Voor het thema Wonen is het beeld voorzichtig positief. De samenstelling van de woningvoorraad is verbeterd. De aandachtswijken lijken bovendien iets minder getroffen te worden door de dalende verkoopprijzen van woningen. Hier worden achterstanden kleiner.
 • Leefbaarheid: De leefbaarheidscore is zowel in de aandachtswijken als in de steden als geheel toegenomen. De wijken Malburgen/Immerloo en Klarendal (beide in Arnhem) springen hier positief uit. Geen van de aandachtswijken scoort nu nog negatief.
 • Leren: Een van de punten waar veel wijken op inzetten is het verbeteren van de opleiding van jongeren. Dit is voor een deel gelukt. Het aandeel leerlingen dat doorstroomt naar havo en vwo groeit. Ook het aandeel voortijdig schoolverlaters ontwikkelt zich positief. De algemene trend in steden is overigens ook positief, waardoor in 20 van de 40 wijken de achterstand kleiner wordt. De cito-scores ontwikkelen zich over het algemeen niet positief.
 • Werken: Het thema werken laat een sterk wisselend beeld zien. Daar zijn geen algemene uitspraken over te doen, behalve dat in een meerderheid van de wijken de achterstanden slinken op het aandeel niet-werkend werkzoekenden.
 • Inkomen en schuldenproblematiek: Het thema inkomen en schuldenproblematiek laat een sterk wisselend beeld zien. Daar zijn geen algemene uitspraken over te doen.
 • Veiligheid: Een deel van de aandachtswijken is veiliger geworden, maar dit thema blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker aangezien de veiligheid in de stad als geheel veelal meer verbeterde dan in de aandachtswijken.
 • Gezondheid: De gezondheid in de aandachtwijken bleef stabiel.
 • Integratie: Integratie laat een positieve ontwikkeling zien op niet-werkend werkzoekenden, werkloosheidsuitkeringen en aandeel leerlingen dat naar havo of vwo gaat.

De Outcomemonitor Wijkaanpak kent rapportages en updates. De rapportages verschijnen eens per twee jaar. De nulmeting is verschenen in juli 2008 en de eerste voortgangsrapportage is in november 2010 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Tweede Voortgangsrapportage is als bijlage bij de Voortgangsbrief leefbaarheid en wijkaanpak 2012 gestuurd aan de Tweede Kamer.
De gegevens van de Outcomemonitor Wijkaanpak worden twee maal per jaar geactualiseerd op CBS StatLine: in juni/juli en in september/oktober. Eind september gaat het met name om cijfers die betrekking hebben op het thema werken.

 • Leefbaarheid van Wijken verbeterd Website
 • Rapport Outcomemonitor Wijkenaanpak Tweede Voortgangsrapportage
  Website
 • Voortgangsbrief Leefbaarheid en wijkaanpak 2012
  Website
 • Cijfers Wijkenaanpak
  CBS-website
 • Eerdere rapportage Outcomemonitor Wijkenaanpak
  Website