banier wijkengids 2

2.4.1 Wanneer een wijkenaanpak geboden is


Een wijkaanpak is geboden

  • In buurten, wijken en gebieden met een opeenstapeling van meervoudige problematiek
  • In die gebieden waarin sectoraal werken onvoldoende resultaat heeft
Een wijkaanpak is voorrangsbeleid
  • Focus op die kwetsbare gebieden omwille van urgentie
  • Elke andere aanpak dan de wijkaanpak is te versnipperd om verschil te kunnen maken


De denk- en werkwijze van gebiedsgericht werken kan in alle buurten, wijken en gebieden worden gebruikt en dat gebeurt in steeds meer gemeenten


In het rapport Werken aan Wijken zijn de ervaringen, lessen en inzichten uit het experiment Samenhang in de Wijk beschreven. De steden, wetenschappers en betrokkenen die mee hebben gewerkt aan dit experiment hadden de opgave om in de praktijk handen en voeten te geven aan een samenhangende aanpak. Behalve over de vormgeving van die samenhangende aanpak, bogen zij zich ook over de vraag of een wijkenaanpak nu overal nodig is. Nee, is het antwoord. Wijkaanpak is voorrangsbeleid. Je kiest voor een integrale wijkgerichte aanpak in die wijken waar een cumulatie van problemen is en je legt de focus op de urgente problemen, die zich ook op wijkniveau laten oplossen. Kies je deze focus niet, dan mist het gevoel van urgentie en raakt de aanpak te versnipperd om verschil te kunnen maken.

In sommige wijken wonen veel mensen met een meervoudige problematiek. Door achterstand op verschillende gebieden lopen die mensen kansen mis en raken ze verder in de problemen. En vaak gaat die problematiek over op de volgende generatie. Juist in deze wijken staat ook de leefbaarheid en leefomgeving vaak onder druk.
Dergelijke wijken en buurten kennen een zodanige cumulatie van problemen dat alleen integraal en structureel ingrijpen het tij kan keren. Traditioneel werken vanuit de kokers levert onvoldoende resultaten op. Gerichte en samenhangende investeringen door overheid, corporaties en andere publieke en private partijen zijn nodig om de wijk weer in de lift te krijgen. Als je streeft naar onomkeerbare veranderingen, moeten die partijen niet alleen bij fysieke, maar ook bij sociale investeringen een lange adem hebben.

Tot nu toe is de wijkaanpak gereserveerd voor de 40 aandachtswijken en de 40 + wijken. Er is sprake van een voorrangsbeleid. De legitimatie voor de voorrang is dat de problemen in die wijken zo groot zijn dat een reguliere aanpak niet langer volstaat. Niet in alle gebieden in Nederland is het alle hens aan dek, niet overal is zo’n intensieve aanpak nodig. In deze wijkengids is in de Vooraf al aangegeven dat de denk- en werkwijze van de wijkaanpak breed toepasbaar is. Ook onderdelen van de wijkaanpak, zoals specifieke interventies, projecten en inzichten kunnen op meerdere plaatsen worden ingevoerd. Daarop hoeft geen rem te zitten. In dat opzicht is er geen sprake van exclusiviteit en voorrang.