banier wijkengids 2

2.3 Randvoorwaarden wijkaanpak


Randvoorwaarden wijk- of gebiedsgericht werken

  1. Start in de wijk: stel de burger centraal
  2. Wees helder en streng: bewoners willen duidelijkheid, maar hebben ook plichten
  3. De situationele analyse: wat is er daadwerkelijk aan de hand
  4. Gebiedsgericht werken vraagt om een lange adem
  5. Spanning tussen het gebied en de sectoren: die is er altijd!
  6. Mandaat: niet altijd noodzakelijk maar wel handig
  7. Gebiedsgericht werken gebeurt in een coalitie


Een integrale of samenhangende, gebiedsgerichte aanpak vraagt veel van een organisatie en haar medewerkers. Het vraagt immers, net zoals bij het werken in publieke ketens, om een hoge mate van samenwerking met diverse partijen met als uiteindelijk doel een betere wijk en buurt en bewoners die zelfredzaam zijn. Eigen doelen en targets moeten worden losgelaten, nutsmaximalisatie voor één organisatie is onmogelijk. Het gaat om niet meer denken vanuit ‘instituties en regels’ maar te handelen vanuit ‘de praktijk, de wijk en haar problematiek’. Met de wetenschap en het vertrekpunt dat de meeste publieke organisaties, maar ook de overheid niet zijn ingericht om op een dergelijke manier te werken.