banier wijkengids 2

13.10 Gebruik effectieve interventies


Maak gebruik van beschikbare kennis over effectieve interventies

  • Doorbreek de projectencarrousel: Verkrijg inzicht in wat werkt en zorg voor bewijslast van wat effectief is
  • Ontwikkel criteria voor het starten, voortzetten of juist stoppen van projecten op grond van effectiviteit en kosten/baten (maatschappelijk rendement)


Het bijeen brengen van de wetenschappelijke wereld en de praktijk is een rode draad die door de wijkaanpak heen loopt. Op andere terreinen is hier al ervaring mee opgedaan. Binnen de wijkaanpak kan hiervan gebruik worden gemaakt.

Gebruik bijvoorbeeld:

  • Databank Wat Werkt in de Wijk
  • Databank effectieve interventies NJI
  • Databank van het Centrum Gezond Leven
  • Kennisfundament effectieve aanpak risicojongeren                                                                                               


Maak gebruik van beschikbare kennis over effectieve interventies
Er is steeds meer bekend over wat werkt en wat niet werkt. Het doorbreken van de projectencarrousel is zonder enige twijfel een werkzaam bestanddeel van de wijkenaanpak. Het willen scheiden van het kaf van het koren en het inruilen van ingesleten en ineffectieve methoden voor datgene wat wél werkt (nieuw voor oud) zijn wezenlijke onderdelen hiervan. De visitatiecommissie formuleert dit als volgt: maak na een periode waarin veel aandacht was voor de uitvoering pas op de plaats. Verkrijg inzicht in wat werkt en zorg voor bewijslast van wat effectief is, ontwikkel criteria op basis waarvan bewust wordt gestopt met sommige projecten: zowel stoppen omdat op grond van bezuinigingen een project geen doorgang meer kan vinden, maar ook omdat een project - afgezet tegen de doelen die in de uitvoeringsplannen zijn gesteld - onvoldoende effectief is gebleken of maatschappelijk rendement heeft opgeleverd.
Het bijeen brengen van de wetenschappelijke wereld en de praktijk is een rode draad die door de wijkenaanpak heen loopt. Op andere terreinen is hier al ervaring mee opgedaan. Binnen de wijkenaanpak kan hiervan gebruik worden gemaakt. De databank effectieve interventies van het NJI, de databank van het Centrum Gezond Leven bevatten overzichten van effectief bewezen interventies en interventie die in theorie goed beschreven zijn. De Kennisfundamentaanpak bevat naast een overzicht van effectieve interventies ook een denk- en werkwijze die kan worden gebruikt om een effectieve aanpak van risicojongeren te realiseren. Het Platform Corpovenista heeft het initiatief genomen tot de website Wat Werkt in de Wijk waarop effectieve wijkinterventies gebundeld en toepasbaar worden gemaakt voor de wijkprofessional. In de database zijn inmiddels ruim 120 interventies opgenomen en dit aantal wordt constant aangevuld.

Er is steeds meer bekend over wat werkt en wat niet werkt. Het doorbreken van de projectencarrousel is zonder enige twijfel een werkzaam bestanddeel van de wijkenaanpak. Het willen scheiden van het kaf van het koren is een wezenlijk onderdeel hiervan. De visitatiecommissie formuleert dit als volgt: maak na een periode waarin veel aandacht was voor de uitvoering pas op de plaats. Verkrijg inzicht in wat werkt en zorg voor bewijslast van wat effectief is, ontwikkel criteria op basis waarvan bewust wordt gestopt met sommige projecten: zowel stoppen omdat op grond van bezuinigingen een project geen doorgang meer kan vinden, maar ook omdat een project - afgezet tegen de doelen die in de uitvoeringsplannen zijn gesteld - onvoldoende effectief is gebleken of maatschappelijk rendement heeft opgeleverd.
Het bijeen brengen van de wetenschappelijke wereld en de praktijk is een rode draad die door de wijkenaanpak heen loopt. Op andere terreinen is hier al ervaring mee opgedaan. Binnen de wijkenaanpak kan hiervan gebruik worden gemaakt. De databank effectieve interventies van het NJI, de databank van het Centrum Gezond Leven bevatten overzichten van effectief bewezen interventies en interventie die in theorie goed beschreven zijn. De Kennisfundamentaanpak bevat naast een overzicht van effectieve interventies ook een denk- en werkwijze die kan worden gebruikt om een effectieve aanpak van risicojongeren te realiseren. Het Platform Corpovenista heeft het initiatief genomen tot de website Wat Werkt in de Wijk waarop effectieve wijkinterventies gebundeld en toepasbaar worden gemaakt voor de wijkprofessional. In de database zijn inmiddels ruim 120 interventies opgenomen en dit aantal wordt constant aangevuld.

Effectieve Jeugdinterventies
De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat beschrijvingen van ondersteunings-, preventie-, behandel- en sanctieprogramma's, bedoeld om problemen bij het opgroeien en opvoeden van jeugdigen te voorkomen, te verzachten, te compenseren of te verhelpen. In de databank zijn beschrijvingen opgenomen van 142 jeugdinterventies die door een onafhankelijke erkenningscommissie zijn erkend.
Op de NJI Site staat o.a. meer informatie over de projecten: ‘De Dappere Kat’, Video-feedback to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD), Communities that Care, Doorbraak in de jeugdzorg, Kaleidoscoop, Moeders Informeren Moeders (MIM), Opvoeden Zo, Reboundvoorzieningen in het voortgezet onderwijs, Stap-programma's, Triple P en VoorZorg.

Agressie en geweld
Het rapport ‘Agressie en geweld; Weten wat helpt’ van het Trimbos Instituut geeft een overzicht van effectieve en niet-effectieve interventies voor risicogroepen van agressie en/of geweldpleging.
Het rapport laat 2 effectieve interventies zien:

  • Responding in Peaceful and Positive Ways (RIPP), een klassikaal programma voor kinderen op scholen in achterstandswijken. Het programma reikt kinderen attitudes en vaardigheden aan voor het niet-gewelddadig oplossen van conflicten.
  • Problem Oriented Policing, een programma gericht op wijken waar veel criminaliteit voorkomt. Een interventiepakket in wijken dat enerzijds de omgeving verbetert door bijvoorbeeld het aanbrengen van straatverlichting, en anderzijds inzet op ordehandhaving.

Criminele jongeren
Het ‘Kennisfundament: gefundeerde aanpak van criminele jongeren’ beschrijft interventies die ingrijpen op het gedrag van criminele jongeren. De werkzame bestanddelen zijn uitgewerkt langs drie lijnen: Grenzen Stellen, Risicoreductie en Gewetensvorming binding.

In de bijbehorende training Kennisfundament wordt de verbinding tussen wetenschap en praktijk gemaakt. In de training staan twee doelen centraal:

  • Het overdragen van wetenschappelijke kennis uit het kennisfundament. Per onderdeel komen ook effectieve interventies aan bod, waaronder Parent management Training, Functional Family Therapy.
  • Het aandragen en beoefenen van een denkwijze om na de training gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken voor interventies om crimineel gedrag van de jongeren te reduceren.

Veilig uitgaan
Uit onderzoek van het CCV blijkt dat gemeentelijk alcoholmatigingsbeleid vaak los staat van het veiligheidsbeleid. Op de site Veilig en gezond uitgaan van het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan kunnen gemeenten interventies vinden die hen ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integraal uitgaansbeleid. Dit kan veiligheids- en gezondheidsincidenten in het uitgaansleven verminderen.

Gezondheid
. De interventiedatabank van het Centrum Gezond Leven bevat overzichten van effectief bewezen interventies en interventie die in theorie goed beschreven zijn. Zo geeft  het Interventieoverzicht Gezonde Wijk de interventies bruikbaar voor gezondheidsbevordering in de wijk. De voorbeelden van bewezen effectieve interventies zijn:

Wat werkt in de wijk
Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van veertien corporaties en Aedes, heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de kennisbank Wat Werkt in de Wijk. De database bevat beschrijvingen van interventies in de wijkaanpak. Doel is kennis over de effectiviteit van wijkinterventies te bundelen en te delen voor professionals in de wijk. Op basis van deze kennis kunnen de werkzame bestanddelen en indicaties voor effectieve wijkontwikkeling gedefinieerd worden.
De database wordt onderhouden en constant aangevuld door Platform31. Dit gebeurt op basis van nieuwe onderzoeken of projecten, maar ook via de organisaties en professionals in wijkontwikkeling. Zij kunnen partner worden van Wat werkt in de Wijk en zo actief bijdragen aan de verrijking van het instrument. Thans bevat de kennisbank ruim 120 beschrijvingen van interventies volgens een format dat tevens de effectiviteit in beeld brengt. De informatie bevat onder andere inzicht in het type interventie, kosten, doorlooptijd, activiteiten, uitvoeringswijze en effecten.