banier wijkengids 2

12.9 Demowijzer: Nieuwe monitor voor ontwikkelingen in de krimpgebieden


Demografische krimp is nu vooral zichtbaar aan de randen van Nederland, maar in 2040 heeft bijna de helft van de gemeenten een lager inwonertal dan nu. Tegelijkertijd doen zich processen voor van urbanisatie, vergrijzing en ontgroening. Deze combinatie van demografische factoren heeft grote consequenties voor verschillende sectoren van het maatschappelijk leven. Daarom is het ministerie van BZK eind 2011 gestart met de ontwikkeling van de demowijzer, die bovenop de bestaande monitoringsinstrumenten (zoals de Leefbaarometer) aanvullende, voor het thema krimp relevante, monitoringsinformatie zal verschaffen.


De demowijzer bestaat uit een twintigtal indicatoren, waaronder indicatoren over de demografische ontwikkeling en ontwikkeling op een aantal relevante beleidsvelden, zoals onderwijs, arbeid, zorg en sociale samenhang. De demowijzer wordt via de website demowijzer.nl gepubliceerd.