banier wijkengids 2

12.10 Dialoogtafel Bevolkingsdaling


De dialoogtafel is een van de beleids- instrumenten die ontwikkeld is om krimp- en anticipeerregio’s te ondersteunen. Aan de hand van de dialoogtafel wordt samen met betrokken partijen in de regio in beeld gebracht wat de mismatches zijn en worden concrete afspraken gemaakt over wie welke mismatch aanpakt. Het gaat telkens om het samen een stap verder zetten in het denken en doen in het kader van de demografische transitie. De dialoogtafel wordt vraaggestuurd vormgegeven, dus afhankelijk van het doel van de aanwezige partijen.


Bij zo'n tafel kan het gaan om bewustwording van de huidige of toekomstige mismatches, maar ook om het formuleren van een beleidsvisie of het opstellen van een uitvoeringsprogramma om de mismatches aan te pakken. De functie en positie van de dialoogtafel verschilt per regio. Het kan daarbij ook gaan om het leggen van een koppeling tussen (de vaak al bestaande) beleidsvorming van de overheden en de (eveneens vaak al bestaande beleidsvorming) van het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. In andere regio’s moet deze beleidsvorming nog grotendeels plaatsvinden en vormt het startdocument daarbij een belangrijke basis.


De dialoogtafel is een proces dat uit meerdere onderdelen bestaat. Allereerst wordt de problematiek in de desbetreffende regio die gerelateerd is aan bevolkingsdaling beschreven in een zogenaamd startdocument. Deze analyse wordt gemaakt op basis van informatie die de verschillende partijen uit de regio zelf aanleveren. Het startdocument dient als input voor de dialoogtafel om een gedeeld beeld te creëren onder de partijen (bijvoorbeeld gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties) over de problematiek in de regio. Tijdens de dialoogtafels wordt gezocht naar dossiers/terreinen waarop een doorbraak kan worden bewerkstelligd. De regio kan daarna vervolgstappen zetten richting uitvoering. Dialoogtafels zijn in 2012 uitgevoerd in Noordoost Friesland, de Achterhoek en Midden-Limburg.