banier wijkengids 2

Wijkaanpak door de jaren heen

1. Vooraf
2. De wijkaanpak door de jaren heen

interessante publicaties

Burgerkracht in de wijk

Sociale wijkteams zijn een ‘lokalisering van de verzorgings-staat’. Ze kunnen een succes worden mits professionals en instituties zich laten leiden door de kracht van burgers en hun sociale netwerken.

Lees verder…


Burgers maken hun buurt

Veel burgers werken steeds vaker actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt. Overheden juichen dit toe, maar worden daarbij wel met nieuwe vragen geconfronteerd. ‘Burgers maken hun buurt’ biedt een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Lees verder…
11.3 Bewonersbudgetten


De rol van de betrokken bewoners om bij te dragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en/of het versterken van de sociale cohesie in buurten en wijken blijkt van essentieel belang te zijn. De ervaringen leren dat als de bewoners daarbij ook over eigen financiële middelen beschikken, zij worden gestimuleerd om met initiatieven te komen die naar hun eigen oordeel bijdragen aan de verbetering van hun eigen buurt. Om ervaring op te doen met deze vorm van bewonersparticipatie heeft het rijk in de jaren 2008 tot en met 2011 voor € 95 miljoen aan bewonersbudgetten toegekend aan gemeenten met een aandachtswijk of een 40+ wijk.


Zo zijn er duizenden projecten gerealiseerd die bewoners zelf of (deels) in samenwerking uitgevoerd hebben. Als direct resultaat levert dat onder andere een grotere betrokkenheid en inzet van bewoners en bewonersorganisaties op. Het vouchersysteem is positief geëvalueerd. In Amsterdam is in 24 buurten met bewonersbudgetten gewerkt en ook hier is gebleken dat het een effectieve manier is om buurten vooruit te helpen.


Vouchersysteem
Sinds 2008 hebben 29 gemeenten samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Landelijke Samenwerkingsverband Aandachtswijken(LSA) ervaringen opgedaan met het vouchersysteem. Bij dit systeem gaat het om het daadwerkelijk geven van financiële zeggenschap aan bewoners zelf. In 2009 heeft de Universiteit van Amsterdam het vouchersysteem geëvalueerd door middel van een quickscan onder 31 gemeenten. Uit dit onderzoek en uit evaluaties van gemeenten zelf, blijkt dat het vouchersysteem goed werkt. Het is toegankelijk en laagdrempelig, het aantal initiatieven dat wordt ingediend is doorgaans hoog en bewoners geven aan er veel van te leren. Het vouchersysteem draagt ertoe bij dat mensen elkaar treffen en dat er nieuwe verbanden tussen groepen bewoners tot stand komen. Tevens zijn gemeenten en andere betrokken professionals erin geslaagd nog niet actieve bewoners te activeren. Bewoners zijn doorgaans zeer kostenbewust, door de directe betrokkenheid bij de projecten.

Bewonersinitiatieven
Uit onderzoek van de UvA (2011, Tonkens/Verhoeven) blijkt tevens dat bewonersinitiatieven die sinds 2008 in 24 Amsterdamse buurten met behulp van bewonersbudgetten tot stand gekomen zijn, een effectieve manier zijn om buurten vooruit te helpen. Het onderzoek ‘Bewonersinitiatieven: proeftuinen voor partnerschap tussen burgers en overheid’ geeft ook aan dat er nieuwe relaties tussen burgers en overheid ontstaan. Daarnaast blijkt wederom dat er andere bewoners aan mee doen dan de ‘participatie-elite’ en dat nieuwe contacten tussen bewoners onderling ontstaan.
De ervaringen uit ondermeer de leerkringen, de onderzoeken en natuurlijk de vele initiatieven laten zien dat het actief betrekken van bewoners om leefbaarheidproblemen in hun eigen buurt te helpen oplossen. Na een vierjarige experimenteerfase (inclusief een financiële impuls vanuit het Rijk) is het nu aan de wijken en buurten, bewoners en bestuurders om door te gaan met bewoners financiële zeggenschap te geven.

Belangrijke links:

 • Bewonersbudgetten: wat schuift het? Ervaringen van gemeenteambtenaren
  Website
 • de brochure Bewonersbudgetten
  Website
 • Factsheet
  PDF

Goede voorbeelden:

 • Amsterdam Stadsdeel West
 • Amersfoort
 • Groningen
 • Den Haag

Of zoek bijvoorbeeld op buurtbudget.