Aan de slag met de Zuid-Hollandse transitieopgaven voor het brede mkb

Wat kunnen we doen om het mkb te helpen herstellen van de huidige Corona-crisis? Hoe activeren we het brede mkb om stappen te zetten in circulair ondernemen of digitalisering? En hoe realiseren we meer synergie tussen bestaande initiatieven ter ondersteuning van het mkb? Dat zijn de vraagstukken waar een diverse groep aan partijen uit Zuid-Holland mee aan de slag gaat. Om de verschillende lopende initiatieven op het gebied van digitalisering, circulaire economie en menselijk kapitaal met elkaar te verbinden en samen nieuwe kennis op te doen hoe je ondernemers hierbij kunt bereiken, ontwerpt Platform31 een Community of Practice. In dit artikel schetsen we de aanleiding, het doel en de aanpak. Doet u mee?

Wat speelt er in Zuid-Holland?

Allereerst wordt ook het mkb in Zuid-Holland geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-crisis: vraaguitval, financieringsproblemen en veel zorgen en onzekerheid over de nabije toekomst. Daarnaast geldt dat een groot deel van het mkb in Zuid-Holland scoort goed scoort op innovatief vermogen, maar tegelijk is er een grote groep mkb’ers die minder toekomstbestendig zijn. Ontwikkelingen zoals digitalisering, verduurzaming en de opkomst van de circulaire economie veranderen het speelveld waarin het mkb zich beweegt onherroepelijk. Zijn ondernemers zich voldoende bewust wat dit voor hun onderneming betekent en welke stappen zij kunnen zetten om hierop te anticiperen? Dit raakt tevens aan vraagstukken op de arbeidsmarkt: hoe zorg je ervoor dat mkb’ers nu en in de toekomst voldoende en passend personeel kunnen vinden?

Aan een gebrek aan ondersteuningsaanbod voor het mkb ligt het niet. Dat is er in vele soorten en maten. Het aanbod kent echter een versnipperd karakter en dat heeft gevolgen voor de overzichtelijkheid. Daarnaast blijft het daadwerkelijk bereiken en activeren van het brede mkb lastig. De partijen die in Zuid-Holland actief zijn op de ondersteuning van het mkb hebben de ambitie om samen deze infrastructuur te harmoniseren en te versterken. Bijzondere aandacht is er voor de vraag hoe ondernemers geïnspireerd en geactiveerd kunnen worden op de thema’s:

 • Digitalisering
 • Circulaire economie/verduurzaming
 • Menselijk kapitaal

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van de Community of Practice in Zuid-Holland is het realiseren van meer synergie tussen de bestaande netwerken en initiatieven ter ondersteuning van het mkb om uiteindelijk het mkb beter te kunnen bereiken en activeren. De doelgroep bestaat uit een scala aan partijen dat actief is in de ondersteuning van het mkb, zowel publiek als privaat, vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven, zowel lokaal als regionaal georiënteerd. Dit doen we door te inspireren, informeren en activeren op de genoemde thema’s. Ook kijken we breder dan transitieopgaven naar hoe ondernemers kunnen samenwerken en van elkaar kunnen leren en kijken we naar verbinden tussen verschillende economische regio’s: waar liggen gezamenlijke opgaven en oplossingen?

Wat gaan we doen?

We ontwerpen een serie van vier inhoudelijke en netwerkversterkende bijeenkomsten. Tijdens de eerste drie krijgen staat telkens een specifieke transitieopgave met bijbehorende vragen centraal:

 • Digitalisering (juni)
  • Hoe vergroot ik het bewustzijn bij mkb’ers van de kansen en uitdagingen op het vlak van digitalisering?
  • Welke instrumenten zijn er voor mkb’ers op het gebied van digitalisering?
  • Hoe help ik bedrijven met hun digitaliseringsplannen?
 • Circulaire economie en verduurzaming (september-oktober)
  • Hoe vergroot je het bewustzijn bij mkb’ers over het belang van investeren in circulariteit en duurzaamheid?
  • Hoe kunnen de verschillende rollen van gemeenten in het stimuleren van circulair ondernemen en de energietransitie elkaar versterken en hoe kun je hier in onderlinge samenwerking invulling aan geven?
  • Hoe kun je een verbindende rol spelen in (het komen tot nieuwe) ketens? Bijvoorbeeld in de maakindustrie? Hoe kun je koplopers en het brede mkb helpen bij verduurzaming?
 • Menselijk kapitaal (november)
  • Hoe kunnen we het bewustzijn van mkb’ers voor de noodzaak van een leven lang ontwikkelen vergroten?
  • Hoe kunnen we de verbinding tussen mkb’ers en onderwijsinstellingen in de regio versterken met als uitgangspunt de specifieke uitdagingen en knelpunten van mkb’ers?
  • Hoe kan de uitwisseling van werknemers tussen bedrijven en sectoren verder gestimuleerd worden?

Wat kunnen we hierbij leren van concrete projecten van bedrijven en triple helix samenwerkingsverbanden?

In deze bijeenkomsten delen deelnemers goede voorbeelden en verkennen met elkaar hoe ondernemers geactiveerd kunnen worden. Hoe bereik je de ondernemer? En hoe toets je het bereik en het resultaat van een aanpak? Op basis van dit traject benoemen we een aantal kansen voor de versterking van de synergie, die we vervolgens uitdiepen tijdens een bijeenkomst over het versterken van het ecosysteem. Tijdens deze vierde bijeenkomst worden deze kansen met de betrokken partijen verkend. Doel is om te komen tot concrete verbindingen tussen de diverse partijen die actief zijn in de ondersteuning van het mkb en het beter monitoren van de gezamenlijke resultaten.

Doet u mee met de Community of Practice?

Werkt u in Zuid-Holland aan de versterking en ondersteuning van het brede mkb en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan (één van) de bijeenkomsten? Of heeft u een andere vraag of opmerking? Neem dan contact op met:

brede-mkb