Het Kennisnetwerk Regionale Economie is een initiatief van Platform31 in samenwerking met het ministerie van EZK, G40-stedennetwerk, VNG, IPO, MKB Nederland, KVK, RVO en stichting CLOK.


Deel deze pagina via:

Samen aan de slag voor een sterk herstel van de economie

Kennisnetwerk Regionale Economie

Het mkb in Nederland wordt geconfronteerd met de gevolgen van de corona-crisis: vraaguitval, financieringsproblemen en veel zorgen en onzekerheid over de nabije toekomst. In het Kennisnetwerk Regionale Economie werken gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties samen aan de ontwikkeling en versterking van hun eigen (regionale) aanpak voor het brede mkb. Vanuit het kennisnetwerk worden partijen die actief zijn op de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb daarbij gefaciliteerd. Dit doen we door partijen aan elkaar te verbinden, hen te laten leren van elkaar en de praktijkkennis over wat werkt om het brede mkb te ondersteunen te verdiepen, op te schalen en breed in het netwerk te delen en innovatieve aanpakken met elkaar te ontwikkelen.

Waarom?

Om ervoor te zorgen dat het brede mkb zo snel mogelijk herstelt van de huidige economische crisis, de snelle veranderingen in de samenleving kan bijbenen (denk aan internationalisering, digitalisering en de verduurzaming), de productiviteit kan verhogen en de concurrentiepositie kan verbeteren zodat het mkb ook in de toekomst blijft innoveren en vernieuwen, is een optimale ondersteuning van het brede mkb door gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties van groot belang. Er kan nog veel synergie worden bereikt in de samenwerking tussen intermediaire organisaties op regionaal niveau. Regionale partijen kunnen nog veel leren van elkaar. En de kennis en ervaring over wat werkt in de ondersteuning van het brede mkb kan worden verdiept en verrijkt, ook over de grenzen van regio’s heen. Meer aandacht voor het brede mkb kan leiden tot een impuls voor de productiviteit van deze categorie bedrijven. Daarmee kan het een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van het groei- en verdienvermogen van de Nederlandse economie.

Stimuleren van het leervermogen en het leren van elkaar

Met het kennisnetwerk versterken we het leervermogen van de intermediaire organisaties die actief zijn op de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb. We begeleiden deze partijen bij het leren van elkaar door de uitwisseling van kennis, ervaringen, lessen, inzichten en succesvolle praktijkvoorbeelden en aanpakken te stimuleren.

Het kennisnetwerk en de learning community geven we actief vorm met verschillende middelen. Het elkaar beter leren kennen, het leren van elkaar en het gezamenlijk stappen zetten in de ontwikkeling van een aanpak voor de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb, pakken we hoofdzakelijk op door (series van) leerbijeenkomsten. Dat doen we enerzijds door de kennisuitwisseling en verdieping tussen regio’s te faciliteren en anderzijds door verschillende regio’s stappen te helpen zetten bij hun eigen aanpak voor het brede mkb in de vorm van een community of practice.

De kennisuitwisseling en verdieping tussen regio’s geven we vorm door de ondersteuning van de volgende netwerken van partijen:

  • EZ-medewerkers van provincies die actief zijn op de ondersteuning van het mkb;
  • Partijen die werken aan de uitvoering van MKB-Deals;
  • Accountmanagers en bedrijfscontactfunctionarissen van gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties.

Voor alle geïnteresseerden organiseren we verschillende excursies naar inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarnaast ontwerpen we voor een aantal regio’s een kennisontwikkelingsprogramma op maat. In een aantal leerwerkbijeenkomsten (circa 20 deelnemers) met gast-experts, praktijkvoorbeelden, intervisie, interactieve werkvormen, simulaties en /of projectbezoek ondersteunen we deze regio’s om specifieke knelpunten en uitdagingen op te pakken. Dit pakken we in 2020 met de volgende regio’s op:

  • Regio Groningen-Assen: versterken regionaal accountmanagement;
  • Noordoost-Brabant: naar een gezamenlijke DOE-agenda voor de versterking van het mkb;
  • Regio Zwolle: regionaal leiderschap, netwerk en de ontwikkeling van nieuwe kennis;
  • Zuid-Holland: versterken regionale samenwerking, ondersteuningsecosysteem en kennisuitwisseling rondom de (transitie)thema’s human capital, circulaire economie en digitalisering.

Resultaat

Het resultaat van de ontwikkeling van het kennisnetwerk is dat regionale partijen die actief zijn op de ondersteuning van het brede mkb elkaar (nog) beter leren kennen, er synergie ontstaat tussen de inzet van alle betrokken partijen, de uiteenlopende initiatieven van elkaar kunnen leren en men met elkaar komt tot innovatieve aanpakken. Op regionaal niveau moet dit daadwerkelijk leiden tot sterkere ecosystemen voor ondernemerschap. Landelijk streven we naar een actieve en inspirerende ‘learning community’ van professionals die leren van elkaar.

Het kennisnetwerk draagt eraan bij dat een aanzienlijk deel van de provincies, de G4- en G40-steden en andere gemeenten zich in 2021 richten op het brede mkb. Idealiter leidt het kennisnetwerk en de lerende gemeenschap tot concrete samenwerking tussen verschillende partijen.

Online omgeving Kennisnetwerk Regionale Economie

Bent u actief op de ondersteuning van het mkb en stimuleren van de regionale economie? Speciaal voor partijen en professionals die daaraan bijdragen, heeft het kennisnetwerk regionale economie een online omgeving. Hierin delen we kennis, ontmoeten we elkaar, leren we van elkaars ervaringen en kunt u deelnemen aan interessante webinars en bijeenkomsten

Meer informatie

mkb-2