Samenwerkingsverbanden

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch.

Agenda Stad

Met Agenda Stad hebben steden, rijksoverheid samen met maatschappelijke partners zich gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. Dit gebeurt door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie­ opgaven. Hierin werken ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijks­overheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal. De Europese Partnerships doen, vanuit het perspectief van de steden, concrete voorstellen voor betere Europese regelgeving, een betere toegang voor steden tot Europese fondsen en betere kennisdeling.

Tijdens het jaarlijkse evenement de Dag van de Stad komen alle stedelijke professionals samen voor inspiratie en kennisuitwisseling voor economisch sterke, duurzame, toekomstbestendige én leefbare steden.

Als kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio is Platform31 een belangrijke samenwerkingspartner.

GezondIn

GezondIn is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.

Kennisnetwerk Regionale economie

Het mkb in Nederland wordt geconfronteerd met de gevolgen van de Corona-crisis: vraaguitval, financieringsproblemen en veel zorgen en onzekerheid over de nabije toekomst.In het kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing brede mkb werken gemeenten, provincies en andere intermediaire organisaties samen aan de ontwikkeling en versterking van hun eigen (regionale) aanpak voor het brede mkb. Vanuit het kennisnetwerk worden partijen die actief zijn op de ondersteuning en vernieuwing van het brede mkb daarbij gefaciliteerd. Dit doen we door partijen aan elkaar te verbinden, hen te laten leren van elkaar en de praktijkkennis over wat werkt om het brede mkb te ondersteunen te verdiepen, op te schalen en breed in het netwerk te delen en innovatieve aanpakken met elkaar te ontwikkelen.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, het Actualiteitenbesluit, de Omgevingswet (in wording) en Nu al Eenvoudig Beter.

Stedelijke Transformatie

Met het programma Stedelijke Transformatie geven we uitvoering aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren.

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.

WijkWijzer: platform voor leefbare en veilige wijken

WijkWijzer is een platform voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners

Het platform geeft toegang tot inzichten, onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over de wijkaanpak en wijk- en gebiedsgericht werken. Onder meer over de verschillende leefgebieden en opgaven die voor de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in wijken en buurten relevant zijn, waaronder wonen, werk en inkomen, opvoeding en onderwijs, veiligheid, gezondheid, zorg en hulpverlening en de leefomgeving. En ook over hoe je de processen rond de verschillende werkwijzen kan inrichten. WijkWijzer fungeert hierbij als hét kennisknooppunt voor iedereen die werkt aan leefbare en veilige wijken en buurten.

Leernetwerk

WijkWijzer ondersteunt de ontwikkeling van het leernetwerk (in wording) rond de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Het leernetwerk is gericht op alle Nederlandse gemeenten die te maken hebben met gebieden waar sprake is van een cumulatie van stedelijke problematiek. Bij de ontwikkeling van dit leernetwerk staat de kennis- en leerbehoefte van gebruikers (beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners) centraal.

Vraagbaak

WijkWijzer is ook de vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals. Zij kunnen bij het platform terecht met vragen over de gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Vragen worden doorgeleid aan een of meerdere partners in het samenwerkingsverband of in het bredere netwerk uitgezet.

WijkWijzer draagt bij aan de beweging waarin betrokken personen en organisaties samenwerken aan stedelijke vernieuwing en versterking van de wijk- en buurtaanpak.

Kennis voor Krimp

Kennis voor Krimp is een landelijk kennisplatform over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Op deze website en in de nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws, bijeenkomsten, onderzoek en publicaties over dit thema en gerelateerde onderwerpen. Kennis voor Krimp zorgt zo voor verspreiding van actuele kennis over bevolkingsdaling en regionale ontwikkeling. Om de verbinding tussen praktijk, beleid en wetenschap rond bevolkingsdaling te versterken, is de Wetenschappelijke Reflectiegroep Bevolkingsdaling opgericht. Kennis voor krimp wordt gecoördineerd door Platform31.Platform31 kantoor