Het experiment

Experiment Warmtesprong heeft tot doel om kennis op te doen over de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten. Op basis van concrete casussen van deelnemende corporaties ontwikkelen we werkwijzen en middelen die corporaties kunnen gebruiken bij de overweging wel of niet over te gaan op een aansluiting op een warmtenet.

Tijdens het experiment brengen minimaal zes deelnemende corporaties de risico’s, randvoorwaarden, businesscase en actoren van de aansluiting op warmtenetten in beeld voor concrete casussen. Dit doen zij aan de hand van vijf werksessies. Daarnaast krijgen de deelnemende corporaties tussentijds individuele ondersteuning waarmee zij hun project kunnen versterken.

Warmtesprong wordt georganiseerd door Platform31 in samenwerking met Infinitus (Jeroen Roos) en Rebel (Eline Kleiwegt).

Inhoud

 • Opstellen van een visie op het CO2-neutraal maken van het energieverbruik van de woningvoorraad;
 • Opstellen van (technische) randvoorwaarden en uitgangspunten voor aansluiting op een warmtenet;
 • Analyseren van businesscases;
 • In beeld brengen van wet- en regelgeving die van toepassing is (en die wellicht ook nog ergens ‘knelt’);
 • Benoemen van een afwegingskader met diverse ‘dimensies’ (financieel, duurzaamheid, woonlasten huurders) waarmee u verschillende energie-opties objectief met elkaar kan vergelijken;
 • Communiceren met de belangrijkste stakeholders/actoren;
 • Onderhandelen met warmte-aanbieders.

Projectresultaat

 • Een of meer werkwijzen en ondersteunende middelen waarmee corporaties voor buurten en complexen afwegingen kunnen maken voor de beste route naar energieneutraliteit. Hierin wordt afname van duurzame warmte uit een warmtenet afgezet tegen andere wegen, zoals het alternatief all-electric;
 • Acht concrete casussen in beeld voor de kansen en risico’s van duurzame warmte uit een warmtenet, met bijbehorende businesscase, relevante actoren en de propositie voor de huurders;
 • Inzicht in de knelpunten en mogelijke onderzoeks- en oplossingsrichtingen die corporaties stimuleren om aansluitingen op warmtenetten serieus te overwegen.
 • Input voor de beleidskaders om de transitie naar aansluitingen op warmtenetten vanuit de vraagzijde te versnellen.
pretaloger2-delft-studenten-sv