Bijeenkomsten

Sessie 1: Algemene sessie en locaties duiden – donderdag 8 december 2016

De eerste sessie gaat over de potentie van energieneutraliteit en bekende knelpunten die daarbij komen kijken op de weg daarnaar toe. Waarbij de nadruk vooral ligt op de aansluitingen op warmtenetten. Resultaat van die sessie is een inventarisatie van vragen en ambities van deelnemers en de kansen en knelpunten aan de vraagzijde.

Daarnaast duiden we tijdens deze sessie de locaties die ingebracht worden in de pilot. Sommige corporaties dienen al concrete casussen in waarmee zij aan de slag willen binnen het project Warmtesprong. Een casus kan één of meerdere complexen in hetzelfde gebied betreffen. We bespreken hoe elke casus geselecteerd is en wat de kenmerken zijn van de betreffende gebieden.

Met corporaties die nog twijfelen of nog geen keuze hebben gemaakt, bespreken we de overwegingen, de eventuele warmte-koude-atlas en geven criteria mee op basis waarvan zij een keuze kunnen maken. Desgewenst kunnen corporaties ook ondersteuning krijgen bij het bepalen van hun casusgebied. Doel is dat elke deelnemende corporatie voorafgaand aan de volgende sessie een casus heeft geselecteerd.

Sessie 2: Risico’s, randvoorwaarden en actoren/stakeholders- donderdag 26 januari 2017

Tijdens de tweede sessie bespreken we de risico’s en randvoorwaarden en brengen we de verschillende actoren/stakeholders in beeld. Vragen die aan bod komen over het deel randvoorwaarden en risico’s zijn:

 • Wat is de lange termijn zekerheid van warmtelevering en hoe duurzaam zijn de warmtebronnen?
 • Met welke temperaturen wordt de warmte geleverd en wat betekent dat voor de technische installaties in de gebouwen? Welke eisen aan verdergaande schilisolatie stelt dit eventueel?
 • Hoe gaat de corporatie om met de afhankelijkheid van een warmteleverancier?
 • Welke andere opties zijn er voor CO2-neutraliteit en welke afweging kunt u hierin maken? Hoe maakt de corporatie die afweging? Welke belangen weegt u met welk gewicht mee?
 • Wat is de relatie tussen aansluitingen op warmtenetten en de doelstelling energieneutraal in 2035?
 • Wat is de relatie tussen de bebouwingsvorm en de huidige energievoorziening?
 • Hoe ziet de ontwikkeling en financiering van de infrastructuur eruit?

Bij het onderdeel actoren gaan we concreter op de casussen in en brengen we hier de verschillende actoren met hun kansen en risico’s in beeld. Het doel hiervan is om te laten zien welke partijen nodig zijn om aansluitingen op warmtenetten te realiseren en hoe dit georganiseerd kan worden. Vragen die aan bod komen zijn:

 • Welke andere gebruikersgroepen zitten er rondom de complexen van de corporatie (huurders, kopers, bedrijven) en is het mogelijk hen te mobiliseren?
 • Hoe staan de diverse actoren tegenover de aansluiting op warmtenetten? Welk (financieel) belang hebben zij? Welke emoties spelen er? Hoe kunnen deze partijen betrokken worden?
 • Bij collectieve installaties: in hoeverre is het van belang om over te kunnen gaan op een betere individuele regelbaarheid van de verwarming en een maximale individuele afrekening van het warmtegebruik?
 • Wat zijn de plannen van de gasnetbeheerder met het lokale gasnet? Wanneer spelen hier vervangingen en op welke schaal zal dat zijn?
 • Wie levert de warmte nu en in de toekomst? Uit welke bronnen wordt de warmte nu en straks opgewekt?
 • In het geval er nog geen warmtenet in het gebied aanwezig is; wie zou dit willen exploiteren en op welke termijn?

Tijdens deze sessie besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden van lage temperatuurwarmte. We doen dit in samenwerking met Programmabureau Warmte-Koude Zuid-Holland.

Sessie 3: Uitgangspunten en input voor de businesscases – donderdag 9 maart 2017

In de 3e sessie richten we ons op de businesscase voor de voorbeeldprojecten. Deze businesscase gaat uit van een aantal uitgangspunten en cijfers waarvoor heldere aannamen en keuzes moeten worden gemaakt. De praktijk wijst uit dat het maken van dit soort cases voor warmteprojecten voor corporaties geen dagelijkse kost is en meestal ook niet tot de kernactiviteiten behoort. Tijdens deze sessie nemen de deelnemers hun casussen door en benoemen zij de zaken waarvoor keuzes en cijfers nodig zijn. Deze zaken nemen de deelnemers als ‘huiswerk’ mee in de voorbereiding van sessie 4. Tegelijkertijd levert dit input op voor de vraagstelling die de deelnemende corporaties neerleggen bij hun (potentiële) leverancier van warmte. Van hen is immers een aanbieding nodig voor de kosten van de aansluiting op het warmtenet en voor de (meerjarige) inkoop van de warmte via deze aansluiting.

Sessie 4: Bespreken Businesscases – donderdag 13 april 2017

Voorafgaand aan deze sessie stellen alle corporaties een businesscase op voor hun eigen voorbeeldproject. Daarin wordt de aanbieding van de warmteleveranciers verwerkt. Om hen hierbij inhoudelijk te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de businesscases vergelijkbaar – en daarmee bespreekbaar – zijn tijdens de sessie, ontvangen alle corporaties ondersteuning van Infinitus.

Tijdens deze sessie vergelijken we de diverse businesscases met elkaar. Wat is de corporaties opgevallen tijdens het opstellen van hun businesscases? Hoe beoordelen ze de uitkomsten? Wat zijn voorwaarden voor een positief resultaat? Hoe komt de aansluiting op het warmtenet uit in vergelijking met alternatieve mogelijkheden om tot CO2-neutraliteit te komen (all-electric)? Welke wijzigingen in wet- en regelgeving en financieringsmogelijkheden zijn eventueel nodig?

Sessie 5: Afrondende sessie: criteria voor succes en aandachtspunten voor beleid – donderdag 9 juni 2017

Tijdens de laatste sessie bespreken we de uitkomsten en het vervolgtraject. De resultaten van het traject verwerken we in een rapport. Daarin staat ook informatie over de rol en potentie van warmtenetten richting een CO2-neutrale corporatievoorraad en een afwegingskader dat corporaties kunnen benutten bij het maken van de keuze voor een warmtenetaansluiting of voor een alternatief bij de transitie voor een complex, buurt of wijk.

pretaloger-delft-studenten-sv