Lees ook

Een te smalle taakopvatting voor corporaties

Blog Anne-Jo Visser

Laten we eens een onderzoek doen naar de niet DAEB-investeringen van corporaties in de afgelopen drie jaar en dan met beleggers checken of die rendementen voor hen haalbaar zijn.

Lees verder

infographic Ver van Huis

Infografic n.a.v. rapport


Enquête Woningcorporaties - reactie

Reactie Harrie Windmüller – Bestuur BrabantWonen

Bevindingen; Parlementaire enquête

In het kort puntsgewijs mijn eerste reactie;

Positief;

 • Mooi compliment voor het overgrote deel van de corporaties; ondanks zwak systeem is professionaliteit en goed gedrag getoond!
 • Focus op legitimatie; maatschappelijk verankerd, afrekenbaar en controleerbaar.
 • Meer invloed huurders.
 • Keuze voor onafhankelijk toezicht; woonautoriteit.
 • Versterken intern en extern toezicht.
 • Afweging over leefbaarheidsuitgaven op lokaal niveau.
 • Volgen lijn commissie Dekker.
 • Ruimte voor experiment; vernieuwing stelsel.

Niet wenselijk;

 • Absoluut afgrendelen speelveld op niet DAEB.
 • WSW onder minister.
 • Discussie over gewenste lokale verankering 1 op 1 vertalen in defuseren/schaalgrootte.
 • Discussie over kwaliteit bestuur verengen tot maximale zittingstermijn.

Ondoordacht;

 • Aantal keuzes komt niet automatisch voort uit de analyse en zijn onvoldoende onderbouwd.
 • Discussie over ordening kan niet helemaal los worden gezien van de sturing. Ik mis de relatie met het functioneren van de woningmarkt, onze rol in het vraagstuk van beschikbaarheid en betaalbaarheid, balans tussen rentmeesterschap en renderen, stabiel investeringsklimaat, duurzaam verdienmodel, vraagondersteuning van huurders en kopers.
 • Samenhang tussen positie en verantwoordelijkheid van enerzijds woonautoriteit, WSW, minister, gemeente, belanghouders en huurders en anderzijds eigen verantwoordelijkheid corporatie is niet helder uitgewerkt. Het voordeel is vervolgens wel dat de commissie hier ruimte laat!
 • Leefwereld en behoeften huurders sluiten niet aan bij platte vertaling naar analogie ondernemingsraden en meer zeggenschap bij benoemen bestuurder of meebeslissen bij projecten.
 • Sterke focus om inzet op leefbaarheid, veiligheid, welzijn te versmallen en te verkokeren. De problemen liggen lokaal per definitie tussen zowel institutioneel als beleidsmatig gescheiden werkvelden. Alleen samen op te lossen.

Hoop;

 • Aanzet tot afronden van een samenhangende visie op de rol van de corporatie in de toekomst en het functioneren van, en sturing in de woningmarkt.
 • Ruimte om te participeren in de participatiesamenleving, netwerkorganisatie, ketenaanpak.
 • De incidenten voorbij!

Harrie Windmüller
Bestuur BrabantWonenMattermap, Fanny Gelissen, Platform31