deel deze pagina via

Betaalbaar wonen

Hogere huren in combinatie met lagere inkomens en toenemende kosten voor het levensonderhoud zorgen bij een toenemende groep huurders voor betaalrisico’s. Het aanbod betaalbare huurwoningen slinkt snel terwijl de doelgroep groeit, mede door de toename van statushouders. Steeds meer huurders met een smalle beurs hebben daardoor moeite de maandelijkse huurlasten te betalen.

Betaalbaarheid staat dan ook hoog op de agenda van Rijk, gemeenten, corporaties en bewonersorganisaties. Tot 2019 staat de betaalbaarheid van huurwoningen zelfs als een van de vier prioriteiten benoemd in het volkshuisvestingsbeleid van het Rijk.

De zorgen rondom de betaalbaarheid van sociale huurwoningen roepen vragen op over het woonbeleid. In hoeverre kunnen corporaties betaalbaarheidsrisico’s verminderen? Hebben ze hier de juiste instrumenten voor? Welke rol spelen gemeenten bij het voorkomen van betalingsrisico’s? En wat is de invloed van Rijksregelgeving en Rijksinstrumenten in het wonen op de betaalbaarheid van het huren? Zeker nu een van de belangrijkste instrumenten om op het huurbeleid te sturen – de huurtoeslag – onder druk staat, is dit een vraag die velen bezighoudt.

Platform31 bevordert het debat over betaalbaar wonen en verkent diverse oplossingsrichtingen, onder andere met de Verkenning huursombenadering die in 2015 werd gepubliceerd.

Betaalbare nieuwbouw

Sinds de passendheidstoets zijn verhuurders verplicht om huurtoeslaggerechtigden onder de aftoppingsgrens te huisvesten. Hierdoor neemt het belang van de huurprijs toe. Platform31 verkent met partners welke mogelijkheden er zijn om nieuwbouwwoningen rendabel te exploiteren onder de aftoppingsgrens en hiermee meer betaalbare woningen te creëren.

Projecttype: experiment
Partners: BZK, corporaties, bouwers
Informatie: Jeroen van der Velden – jeroen.vandervelden@platform31.nl

Betaalbaar huurbeleid

De passendheidstoets en huursombenadering zetten bij veel corporaties de ruimte dicht om zelf te sturen op het huurbeleid of de betaalbaarheid. Welke mogelijkheden zijn er nog wel om te sturen op huurbeleid? Tijdens de intervisiebijeenkomsten delen corporatiemedewerkers hun ervaringen en strategie.

Projecttype: intervisiebijeenkomst
Partners: corporaties
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl

Hervorming huurtoeslag

Na een forse stijging van de huurtoeslag de afgelopen jaren, kondigt het Rijk in haar meerjarenbegroting een bezuiniging aan. Om dit efficiënt te kunnen doen, is een hervorming noodzakelijk. Platform31 en haar corporatiepartners werken verschillende richtingen conceptueel en cijfermatig uit.

Projecttype: verkenning
Partners: corporaties
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl

Flexibel huren middeninkomens

Op basis van een proef bieden Amsterdamse woningcorporaties vrije sectorwoningen aan met een inkomensafhankelijke korting. Daarmee groeit of daalt de huurprijs met het inkomen van de huurder en beogen de corporaties meer doorstroming in de huursector. Platform31 begeleidt de evaluatie van deze pilot.

Projecttype: pilot
Partners: BZK, corporaties
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl

Transitie in beheer

Bewoners mogen en willen meer zelf doen. Dat past in de gedachte van de participatiesamenleving. Is het mogelijk om het beheer over te laten aan bewoners? Onder welke voorwaarden is dat kansrijk? Platform31 verkent welke vormen van zelfbeheer bestaan en experimenteert samen met partners met nieuwe vormen van zelfbeheer.

Projecttype: verkenning en experiment
Partners: BZK, corporaties
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl

Klushuur

Door onderhoud en beheer deels uit handen te geven aan bewoners, kunnen corporaties hun woningen goedkoper aanbieden. Platform31 volgt elf corporaties die daarmee experimenteren en ondersteunt hen bij het wegnemen van juridische belemmeringen en het opnemen van klushuur in de vastgoedstrategie.

Projecttype: experiment
Partners: BZK, corporaties
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl

Huren met Energie

Het Programma Huren met Energie ondersteunt corporaties drie jaar lang bij het verduurzamen van hun woningen in de vorm begeleiding van vijf regionale EnergieAmbassadeurs, diverse bijeenkomsten, een nieuwsbrief en een website.

Projecttype: Programma
Partners: BZK
Informatie: Anouk Corel – anouk.corel@platform31.nl