Zelf willen, zelf doen

Het is een bekende mantra in de samenleving: de participatiesamenleving. Deels geboren vanuit ideologie, deels vanuit de noodzaak van bezuinigingen. Ermee samen hangt dat burgers meer zelf willen (en ook moeten) doen. De bijzondere voorzieningen, waaronder intramurale zorg maar ook sociale huisvesting, worden toegankelijker voor een kleinere doelgroep. Andere groepen moeten zich voortaan zelf redden op de ‘markt’. Daarmee is de beweging naar een actievere burger breed en veelkleurig. Overal doet zich de vraag voor hoe de actieve burger zich verhoudt tot de instituties. Zijn zij in staat tijdig los te laten en de burger ruimte te geven? Instituties zouden zo moeten functioneren dat ze tijdig kunnen inspelen op de maatschappelijke dynamiek.

De contramal van de zelfredzame, actieve burger is de kwetsbare burger die het niet op eigen houtje redt. Er is een breed besef dat de inkrimping van de verzorgingsstaat en de daarbij behorende arrangementen de kans vergroten dat groepen de boot gaan missen. De kunst is om tijdig in te grijpen bij mensen die niet mee komen. Wanneer is ingrijpen gewenst en wanneer werkt preventie het best? Duidelijk is in elk geval dat veel sociale problemen hun oorsprong vinden in schulden. Pas als het schuldenprobleem is opgelost, vinden mensen vaak de ruimte om ook hun andere problemen aan te pakken. Al blijven ook dan groepen over die in de wijk moeten worden opgevangen. Religieuze organisaties (kerken, migrantenkerken, moskeeën) kunnen hierbij een rol spelen.

In 2016 staan de volgende projecten in ons jaarprogramma die aansluiten bij de opgave draagkracht in de wijk:

Beweging naar de voorkant

Na de transities in het sociaal domein ligt nu de focus op de werkelijke transformatie en de zogeheten ‘Beweging naar de Voorkant’. Wat gaat nu al goed bij deze andere manier van denken en werken en waarvan worden professionals zelf enthousiast? Tot en met december 2016 brengt Platform31 verschillende professionals met uiteenlopende achtergronden in beeld die invulling geven aan deze beweging. Aan de hand van blogs, filmpjes en nieuws.

Draagkracht van de wijk

De transities in het sociaal domein zullen een enorme impact hebben op de leefomgeving en de onderlinge relaties tussen mensen en partijen in de wijk.

Meer informatie op de pagina Draagkracht van de wijk

Gezond in…

De gezondheidsverschillen tussen mensen met hogere en lagere sociaaleconomische positie zijn de laatste jaren gegroeid en het terugdringen van die gezondheidsverschillen komt steeds hoger op de beleidsagenda. De (internationale) ervaring leert dat een integrale aanpak op meerdere sporen, een gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en toegankelijke zorg en participatie, nodig is om duurzaam effect te sorteren. Deze vijf sporen, acht pijlers – aandachtspunten die de aanpak effectiever maken – en een procesgerichte aanpak vormen de aanpak van Gezond in…. Het doel? Een bijdrage leveren aan een duurzame, lokale aanpak van gezondheidsachterstanden door gemeenten op maat te ondersteunen, goede voorbeelden en kennis te verspreiden en door bestaande aanpakken te versterken.

Projecttype: stimuleringsprogramma
Partners: Platform31 voert dit programma uit in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor gemeenten
Informatie: Annette Duivenvoorden, annette.duivenvoorden@platform31.nl
Projectpagina: Gezond In

Jeugd & veiligheid

Platform31 werkt aan 15 opgaven. De centrale opgave van ‘Jeugd en veiligheid’ is: Hoe organiseren we de zorg voor jeugd efficiënt en effectief door inzet op preventie en samenredzaamheid? Hoe geven we vorm aan de samenwerking rond jeugd en veiligheid?

Meer informatie op de pagina Jeugd & veiligheid

Leerkring gezondheid & ruimte

De dagelijkse leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot bewegen, kans bieden op zelfredzaamheid en participatie. Voor alle leeftijdsgroepen, dus ook voor kwetsbare mensen. Platform31 en Gezond in starten samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in 2016 de leerkring gezondheid en ruimte voor gemeenten. Professionals uit het gezondheids, sociale en fysieke domein delen ervaringen en ontdekken zij samen de mogelijkheden. De nieuwe Omgevingswet, waarvan de implementatie in volle gang is, zet gezondheid prominent op de ruimtelijke agenda. Dit is hét moment om met gezondheid aan de slag te gaan. Zo leidt een omgevingsvisie met focus op gezondheid tot de juiste landingsplaats waar maatschappelijke opgaven in verbinding staan met de fysieke leefomgeving.

Projecttype: leerkring
Partners: RIVM, Pharos en diverse andere partijen als gemeenten, GGD
Informatie: Annette Duivenvoorden, annette.duivenvoorden@platform31.nl en Maarten Hoorn maarten.hoorn@platform31.nl
Meer informatie op de pagina Leerkring gezondheid & ruimte 2016 – 2017

Prestatie of outcome meten

Platform31 biedt een overzicht van instrumenten voor het meten van maatschappelijk rendement van een integrale aanpak van gezondheid. Daarin is kort beschreven: Wat levert het instrument op? Wat doe je? Waarvoor gebruik je het? Waar vind je meer informatie?
Het overzicht en de toelichting ‘Outcome meten voor dummies’ bieden verdere achtergrond voor wie meer wil weten.

Projecttype: onderzoek
Partners: Pharos, VWS
Informatie: Lydia Sterrenberg, lydia.sterrenberg@platform31.nl

Regionale leerkring jeugd

Gemeenten en hun partners in het sociaal domein staan voor de opgave om hun inwoners zoveel mogelijk te laten participeren in de samenleving en hen van goede ondersteuning en zorg te voorzien. Voor een deel zijn dit nieuwe taken en verantwoordelijkheden, die met minder middelen moeten worden uitgevoerd en waarbij de uitdaging ligt om het geheel anders te organiseren dan tot nu toe gebruikelijk was.

Meer informatie op de pagina Regionale leerkring jeugd

Schulden uit de knel

Platform31 verkent en beschrijft goede praktijkvoorbeelden van versimpeling van werkwijzen of creatieve aanpakken binnen de bestaande wet- en regelgeving. Met als doel de financiële zelfredzaamheid te bevorderen of schulden van mensen weg te werken. Mogelijke bijvangst van dit project is dat duidelijk wordt waar wet- en regelgeving daadwerkelijk knelt of belemmerend werkt en/of er onbekende alternatieven op het terrein van sociale zekerheid naar voren komen.

Projecttype: verkenning
Partners: HU-lectoraat, Gilde Vakmanschap, Hogeschool van Amsterdam, G32, VNG
Informatie: Helga Koper, helga.koper@platform31.nl

Tips Samenwerken, Burgerkracht, Monitoren en Evalueren en Sociaal Wijkteam

Voor het Gezond in… programma brengt Platform31 allerlei voorbeelden en praktische tips samen rond samenwerken, inzet van burgerkracht, monitoren en evalueren en kansen voor samenwerken met sociale wijkteams. Een en ander is gelardeerd met stukjes praktische theorie.

Projecttype: onderzoek
Partners: Pharos, VWS
Informatie: Anne-Marie Rijssenbeek, anne-marie.rijssenbeek@platform31.nl en Lydia Sterrenberg, Lydia.Sterrenberg@platform31.nl

Trainingsmodule gebiedsteams en gezondheid

Nieuwe trainingsmodule voor gebiedsteams over gezondheidsachterstanden. De opbouw is gebaseerd op de concepten van positieve gezondheid, zorg en ziekte en gedrag en gezondheid. Naast het versterken van de eigen regie van wijkbewoners, leert het gebiedsteam hier concreet en gericht naar te handelen, door tijdig signaleren, screenen en gericht doorverwijzen

Projecttype: training
Partners: Pharos, GGD Friesland, NHL Hogeschool, gemeenten en andere partners
Informatie: Femke Bax, femke.bax@platform31.nl

Van cijfers naar beleid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar onder andere veiligheid, leefbaarheid, overlast in de buurt en slachtofferschap van veel ondervonden criminaliteit. De Veiligheidsmonitor is dan ook de hoofdbron waarop we ons in dit project richten. Met dit project bieden we middelgrote en kleinere gemeenten tools waarmee ze hun integrale veiligheidsbeleid en de integrale aanpak van veiligheid en leefbaarheid in de wijken kunnen versterken, bijvoorbeeld door efficiënt(er) gebruik van de beschikbare cijfers over (sociale) veiligheid. In een meerdaagse leerkring krijgen beleidsambtenaren de tools/kennis aangereikt om van cijfermatige gegevens tot concreet integraal veiligheidsbeleid te komen. De kennis wordt in de verschillende leerkringmodules getoetst, aangevuld en in coproductie verder ontwikkeld.

Projecttype: leerkring
Partners: Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Nationale Politie en gemeenten.
Informatie: Femke Bax, femke.bax@platform31.nl

De projecten

 • Beweging naar de voorkant
 • Draagkracht van de wijk
 • Gezond in…
 • Jeugd & Veiligheid
 • Leerkring gezondheid & ruimte
 • Prestatie of outcome meten
 • Regionale leerkring jeugd
 • Schulden uit de knel
 • Tips samenwerken, burgerkracht, monitoren en evalueren en Sociaal Wijkteam
 • Trainingsmodule gebiedsteams en gezondheid
 • Van cijfers naar beleid

Kijk onderaan deze pagina voor de projectomschrijvingen en links naar de projectpagina’s.