deel deze pagina via

Organisatie sociale opgave


Gemeenten maken zich op voor de decentralisaties van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. Het uitgangspunt van minister Plasterk was dat deze decentralisaties opgepakt werden in gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Uitkomst is dat de decentralisaties op de meeste plekken opgepakt worden in regio’s van minimaal 100.000 inwoners.

Regionale samenwerking

De meeste gemeenten werken nu al samen in minimaal 33 verbanden. Dat gaat om zowel de strategische beleidsontwikkeling als de uitvoering. De verbanden zijn zowel gemeenschappelijke regelingen, als stichtingen en convenanten. Noodzakelijk voor succesvolle samenwerking in stad en regio is het schakelen tussen schalen. Lokaal wat kan, intergemeentelijk waar het beter kan en regionaal als het moet.

Gemeenten moeten de kracht gaan ontwikkelen om op lokale schaal beslissingen te nemen die het eigen belang dienen en zó aansluiten op beslissingen op andere niveaus dat ze elkaar versterken. Alleen zo ontwikkelen zij het adaptieve vermogen dat nodig is om de beleidsprincipes van ‘guidance and control’ los te laten en verantwoord te sturen in netwerken.

De overheid kan het niet (meer) alleen anno 2014. Daarom is het nodig om samen te werken in tijdelijke coalities die bestaan uit overheden, maatschappelijke partijen, bedrijven en bewoners uit de wijken en buurten, stad en regio.

Participatiesamenleving

Door op deze manier te werken kan de participatiesamenleving en de Doe-democratie vorm krijgen op een verantwoorde manier. Want de billen van de buurvrouw moeten wassen zonder dat de zorg voor de buurvrouw is belegd in een netwerk van verantwoordelijken. Dat zou erg on-Nederlands en mogelijk ook onverantwoord zijn.

Centrale opgave:

  • Sturen in netwerken waarbij er geschakeld wordt tussen de schalen van regio, lokaal en hyperlokaal
  • Een uitvoering van de decentralisaties die aansluit bij en wat toevoegt aan lokale initiatieven en burgerkracht

Activiteiten

  • Het meetingpoint sociale duurzaamheid vergroot en verbindt kennis, praktijk en betekenis van sociale duurzaamheid.
  • Framing sessies voor wethouders.
  • Training over spanningen in buurten en het samenwerken met burgers.


Op de planning staan:

  • Een publicatie over regionale samenwerking in netwerken en de betekenis daarvan voor bestuurders, raadsleden, ambtenaren en bedrijven.
  • Debat over het sturen op de tegenstellingen die nodig zijn om de decentralisaties goed uit te voeren.


Meer informatie
Helga Koper